14-latek z Krapkowic. Policja.

Media obiegła wiadomość o wizycie funkcjonariuszy Policji u 14-latka z Krapkowic, który udostępnił post dotyczący protestu Strajku Kobiet. Według doniesień Policja poinformowała nastolatka, że jego działania są nielegalne i można je nawet zakwalifikować jako nawoływanie do popełnienia czynu zabronionego. Jakie prawo do wyrażania poglądów ma 14-latek z Krapkowic? Otrzymaliśmy w tej sprawie nawet zapytanie mailowe. Postanowiliśmy przedstawić Państwu komentarz, zajmując się stroną prawną tej sytuacji.

14-latek z Krapkowic – jakie prawa mają uczniowie? Jakie prawa mają dzieci?

W kontekście powyższych wydarzeń przedstawiamy, jakie prawa mają uczniowie. Przede wszystkim Konstytucja RP zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Każdemu, a więc również dziecku.

14-latek z Krapkowic. Światopogląd ucznia, tajemnica nauczyciela

Potwierdza to również Prawo oświatowe, które nakazuje nauczycielom poufność co do informacji m.in. o przekonaniach światopoglądowych uczniów, o których dowiedzieli się podczas wykonywania swojej pracy. A zatem nie ma wątpliwości, że uczniowie prawo do takich przekonań mają. Stosowne postanowienia powinny znajdować się również w statutach szkół.

Zostało to uregulowane również w międzynarodowych aktach prawnych takich jak np. Konwencja Praw Dziecka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, czy też Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Konwencja Praw Dziecka

  1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka.
  2. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka.
  3. Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

  1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.
  2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Swobodne wyrażanie myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw Człowieka: każdemu Obywatelowi przysługuje więc wolność słowa, pisma i druku, a odpowiada tylko za nadużycie tej wolności w przypadkach określonych w ustawie.

Powyższe przykłady regulacji prawnych jednoznacznie potwierdzają prawa każdego człowieka, w tym także dziecka, do wyrażania własnych poglądów. Nie budzi zatem wątpliwości, że przeciwne twierdzenia są zwyczajnie nieprawdziwe. Znajomość praw człowieka jest w dzisiejszych czasach niezbędna.

logo-footer