11 września 2019 r. zapadł precedensowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mający istotne znaczenie dla kredytobiorców, którzy dokonali wcześniejszej spłaty kredytu, zarówno nadpłacając go, refinansując, jak też dokonując konsolidacji. Wyrok TSUE jest bardzo ważnym argumentem dla osób, które chcą upomnieć się (lub już są w sporze) o zwrot kosztów kredytów konsumenckich. Łączna wartość roszczeń (według…

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1655) Sejm przyjął nowelizację Kodeksu spółek handlowych, wprowadzającą do polskiego systemu prawnego nowy rodzaj spółki, tj. prostą spółkę akcyjną, w skrócie P.S.A. Przepisy mają wejść w życie z 1 marca 2020 r. Prosta…

11 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2020 rok. Wskazano w nich m.in. zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Próg ograniczający maksymalną roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe funkcjonuje w Polsce od 1999 roku. Takie rozwiązanie występuje również w wielu krajach…

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest atrakcyjnym narzędziem dla wierzyciela pozwalającym zabezpieczyć środki pieniężne na rachunku bankowym dłużnika, zanim zapadnie prawomocny wyrok. Jednak wydany bezpodstawnie może stanowić ogromną dolegliwość dla pozwanego, gdyż po skierowaniu sprawy do komornika powoduje utratę dostępu do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym firmy w wysokości objętej powództwem. Stan faktyczny:…

logo-footer