Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe regulacje procesowe w odniesieniu do instytucji potrącenia. Dodany został art. 2031 k.p.c, wprowadzający daleko idące ograniczenie możliwości podnoszenia tego zarzutu procesowego. Przepis określa również warunki formalne skutecznego zgłoszenia zarzutu potrącenia w procesie cywilnym. Zgodnie z art….

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) dodaje do Kodeksu postępowania cywilnego nowy art. 1391 KPC nakładający na powoda nowe obowiązki w zakresie dostarczania pozwu i innych pism procesowych drugiej stronie. Zgodnie z tym przepisem sąd zobowiązuje powoda…

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 1092§2 k.c. prokurentem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Legitymacji biernej do pełnienia funkcji prokurenta nie mają więc osoby prawne czy też jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi posiadające zdolność prawną. Czy komandytariusz może zostać prokurentem? Zgodnie z art. 118 KSH komandytariusz może reprezentować spółkę…

3 października 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie państwa Dziubaków, który jest następstwem  czterech pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Państwo Dziubakowie wnieśli pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytu z uwagi na nieuczciwe w ich ocenie postanowienia w zakresie mechanizmu indeksowania. Głównym zarzutem było uprawnienie banku do…

„Z ogromną przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa (…) w związku z niewypłacalnością Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. („Spółka”, „Neckermann Polska”) złożyłem stosowny wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych (…) w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju…

Aby uniknąć przedawnienia roszczeń konieczne jest przerwanie biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 123 k.c. bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez uznanie…

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, udzielany przez przedsiębiorców na mocy przepisów kodeksu cywilnego. Sposób reprezentowania przedsiębiorcy przez prokurenta może być w zależności od woli mocodawcy ustanowiony w różny sposób. Oczywistym sposobem na ustanowienie prokurenta w Spółce jest udzielenie mu prokury łącznej lub samoistnej. Wpływ przedsiębiorcy na decyzje prokurenta Należy zadać sobie jednak pytanie, co w przypadku…

logo-footer