Zgodnie z art.  221 kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tym samym nie może być uznana za konsumenta osoba prawna ani jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nie jest nim także osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej związanej bezpośrednio…

Zgodnie z art.  1741 §  1 kodeksu pracy za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Jest to tzw. leasing pracowniczy, czyli elastyczna forma zatrudnienia dyktowana zmiennym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa na dodatkowy personel, polegająca…

logo-footer