W razie rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę pracownikowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze (56 k.p.). Kwo­ta te­go świad­cze­nia jest jed­nak li­mi­to­wa­na. Co do zasady, mak­sy­mal­na wy­so­kość od­szko­do­wa­nia od­po­wia­da wy­na­gro­dze­niu za 3-mie­sięcz­ny okres wy­po­wie­dze­nia. Co jednak w sytuacji, gdy szkoda pracownika, przewyższa wysokość odszkodowania przewidzianego na podstawie przepisów kodeksu pracy? Podstawą…

Czy można legalnie wycinać drzewa ze swojego lasu? Czy wycinka drzew jest dozwolona? Odpowiadamy na te pytania. Wycinka z lasu prywatnego – podstawy prawne Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna – ponieważ istnieje możliwość legalnej wycinki drzewa z prywatnego lasu, niemniej każdy właściciel musi pamiętać o spełnieniu licznych wymogów nałożonych przez prawo oraz o…

Do kancelarii Krzeszewski i Partnerzy coraz częściej zgłaszają się osoby z pytaniem – jak wyłączyć działkę leśną z produkcji leśnej oraz jaka jest szansa, że faktycznie uda nam się zmienić przeznaczenie działki. Poniżej przedstawimy jak to zrobić w kilku krokach.  Wyłączenie z produkcji leśnej – podstawy prawne Rozwiązanie tego problemu prawnego zostało uregulowane w ustawie…

Zakres władzy rodzicielskiej przysługującej obojgu rodzicom (niezależnie od stanu formalnego ich związku) może ulec zmianie. Sąd rodzinny – zależnie od zaistniałej sytuacji – może zdecydować o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Kryterium nadrzędnym przy rozpatrywaniu tego typu spraw jest dobro dziecka. Władza rodzicielska – podstawowe informacje…

Według polskiego prawa władza rodzicielska przysługuje oboju rodzicom, niezależnie od tego, czy zawarli  ze sobą związek małżeński, czy też nie. W sytuacjach, gdy dobro dziecka jest zagrożone lub zaistniały przeszkody utrudniające właściwe wywiązywanie się z roli rodzica, sąd może ograniczyć władzę rodzicielską. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest zbiorem praw i obowiązków, które…

Dobro dziecka jest podstawowym celem każdej rodziny. W trakcie trwania związku małżeńskiego rodzice mają określone prawa i obowiązki względem dziecka związane z jego rozwojem fizycznym i duchowym oraz przygotowaniem go do życia w społeczeństwie. W związku z powyższym rodzice zobowiązani są do finansowania tych potrzeb w miarę swoich możliwości zarobkowych i majątkowych. Nawet w przypadku,…

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice mają względem swojego dziecka określone prawa i obowiązki, z których muszą się wywiązywać, sprawując władzę rodzicielską. Wygasa ona wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. W przypadku rażących zaniechań ze strony jednego czy obojga rodziców, może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Jest to jedna z najbardziej dolegliwych instytucji w…

logo-footer