Wielkimi krokami zbliżają się dwa nieprzekraczalne terminy na dostosowanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mowa tu o konieczności złożenia oświadczeń o adresie do doręczeń m.in. członków zarządów, osób uprawnionych do powołania członków zarządu, prokurentów, likwidatorów lub innych osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 15 września 2019 r. oraz aktualizacji wpisu w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy do końca listopada 2019 r.

Złożenie oświadczeń o adresach do doręczeń – 15 września 2019 r.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, która weszła w życie od 15 marca 2018 r. osoby reprezentujące podmiot wpisany do KRS bądź osoby uprawnione do ich powołania, są zobligowane do poinformowania o adresie do doręczeń właściwy Sąd Rejestrowy, a w przypadku zmiany wskazanego adresu – do jego aktualizacji.  Oświadczenie o adresie do doręczeń należy złożyć przy pierwszym wniosku składanym do KRS, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian ustawy, czyli do dnia 15 września 2019 r.

Co ważne, aktualizacja adresu do doręczeń nie wymaga dokonania opłaty sądowej.

Aktualizacja wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy – 1 grudnia 2019 r.

Nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniono art. 40, zgodnie z którym m.in. w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się takie dane jak: przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

Co to oznacza dla podmiotów wpisanych do rejestru KRS?

Powyższym, przedsiębiorcy zostali zobowiązani do wskazania w rejestrze do 10 pozycji PKD, w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności. Powyższe ograniczenie miało na celu zwiększenie przejrzystości ujawnianych informacji. Aktualizacja informacji w zakresie PKD powinno nastąpić przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie zmian – czyli do 1 grudnia 2019 r.

Konsekwencje braku aktualizacji danych

Brak aktualizacji wpisu w KRS, może oznaczać dla przedsiębiorcy wszczęcie postępowania przymuszającego przez właściwy Sąd, mającego na celu doprowadzenie do ujawnienia aktualnych zgodnych ze stanem faktycznym danych.  Jeżeli postępowanie okaże się bezskuteczne, na podmiot wpisany do KRS może zostać nałożona kara grzywny.

Jeżeli nie jesteś pewien czy dopełniłeś obowiązku zgłoszenia lub nie wiesz jak to zrobić – Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy udzieli Ci niezbędnej pomocy.

 

logo-footer