Wykonawcy często zastanawiają się, czy brak załączenia jakiegoś dokumentu spowoduje od razu odrzucenie oferty, czy może zamawiający wezwie ich do jego uzupełnienia. Sytuację tę reguluje art. 128 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Oferta – dokument, który nie podlega uzupełnieniu Przede wszystkim należy pamiętać, że oferta jest dokumentem, który nie podlega uzupełnieniu. Oznacza to, że w…

Na czym polega przyjęcie lub odrzuceniu spadku? Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek z mocy samego prawa. Aby nabyć spadek nie trzeba wcześniej składać oświadczenia o przyjęciu spadku. Nie jest ono jednak definitywne, dlatego w określonym terminie można złożyć stosowne oświadczenie co do spadku. W myśl art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca ma trzy możliwości co zrobić ze…

Nabycie spadku wiąże się z wieloma formalnościami, których musisz dopilnować. Nie wystarczy jedynie oświadczyć, że przyjmujesz majątek po zmarłym. Co więcej, nawet podjęcie dalszych kroków, czyli stwierdzenie nabycia spadku, zwykle nie oznacza zakończenia postępowania. Co w takim razie musisz zrobić, by w pełni uregulować sprawy spadkowe? Co to jest spadek? Przed omówieniem kolejnych etapów, które…

W sytuacji, gdy uprawniony do spadku odrzuci spadek w całości wówczas spadek przechodzi na zstępnych, którymi są dzieci. Dziecko, jeżeli jest małoletnie, to nie może samodzielnie złożyć oświadczenia o zrzeczeniu się spadku. W sprawach o odrzucenie spadku dziecko może reprezentować rodzic. Rodzic dziecka, aby móc złożyć w jego imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku, powinien jako jego…

Spadkobierca, który wie, że spadkodawca pozostawił w spadku zadłużony majątek może ten spadek odrzucić. Podejmując decyzję o odrzuceniu spadku, spadkobierca powinien mieć świadomość, że nie odziedziczy po spadkodawcy żadnych długów, ale także żadnego majątku. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.  Zasadę odrzucenia spadku reguluje ustawa z dnia…

W poprzednim artykule poruszyliśmy problem zabezpieczenia wadium oferty wstępnej w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Jak się okazuje, problematyczny może okazać się nie tylko brak możliwości odrzucenia oferty wstępnej, która nie została zabezpieczona wadium. Ustawa bowiem wyłącza również odpowiednie stosowanie przepisów o terminie związania ofertą. Termin związania ofertą Termin związania ofertą jest to okres przez, który…

Zamawiający, aby uchronić się przed nierzetelnymi wykonawcami bardzo często korzystają z instytucji wadium. Przez to pojęcie należy rozumieć określoną sumę pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od których wniesienia zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium powinno być utrzymywane przez cały okres związania ofertą. O ile żądanie wadium…

Spadek po rodzicach, czy spadek po ojcu lub matce, nabywa się z chwilą śmierci rodzica – jest moment otwarcia spadku. Formalne nabycie spadku musi jednak odbyć się przed sądem lub u notariusza i polega na złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku. Termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy i biegnie od otwarcia spadku (chwila…

W jakiej kolejności dziedziczy dziecko? W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje…

Zwykle po śmierci rodziców stajemy przed koniecznością uporządkowania ich spraw finansowych, w tym również spadkowych. W związku z tym mogą pojawić się wątpliwości, jakie kroki należy podjąć, aby dokonać podziału majątku, na przykład po śmierci ojca. Przepisy związane z postępowaniem spadkowym znajdziemy w kodeksie cywilnym oraz w kodeksie postępowania cywilnego. Procedurę podziału majątku po śmierci…

Page 1 of 171 2 3 17
logo-footer