Błąd organizacyjny

Błąd organizacyjny związany jest natomiast z nieprawidłową organizacją pracy, która doprowadziła do negatywnych skutków dla pacjenta. Przykładami takich błędów mogą być: zaginięcie karty obserwacyjnej pacjenta czy też niewłaściwe prowadzenie dokumentacji anestezjologicznej. Pod pojęciem błędu organizacyjnego możemy rozumieć także zaniechania logistyczne prowadzące do braków odpowiednich leków czy sprzętu medycznego. W przypadku tego rodzaju błędu może on być popełniony przez osobę, która nie posiada kwalifikacji medycznych, np. przez pracownika administracji szpitala. Takie naruszenie zasad ostrożności będzie też uzasadniało odpowiedzialność szpitala, nawet wówczas, gdy nie można wskazać, na kim konkretnie spoczywa odpowiedzialność za błąd medyczny. Klasycznym przykładem będzie wypadek zakażenia wewnątrzszpitalnego, gdzie to na szpitalu ciąży obowiązek wykazania spełnienia wszystkich wymagań sanitarnych.

Błąd informacyjny

Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o dwóch specyficznych rodzajach błędów medycznych. Pierwszym z nich jest tzw. błąd informacyjny. Zgodnie bowiem z art. 9 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 tejże ustawy: „W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.”

Powyższe oznacza, że zaniechania związane z przekazanie odpowiednich informacji o stanie zdrowia mogą prowadzić do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za zaniechania na tym polu. Zadośćuczynienie, o którym mowa we wskazanym przepisie – w przeciwieństwie do zadośćuczynienia zasądzanego na podstawie art. 445 k.c. za krzywdę związaną z uszczerbkiem na zdrowiu, ma zadanie ochronę innych dóbr, jakimi są: godność, prywatności oraz autonomia pacjenta.

Błędy jatrogenne

Drugą specyficzną grupą błędów medycznych są tzw. błędy jatrogenne. Polegają one na niewłaściwym zachowaniu lekarza lub innego pracownika podmiotu leczniczego, które powoduje zaburzenie procesu leczenia i pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta. Mogą one wpływać zarówno na stan fizyczny, jak i stan psychiczny.

Do błędów jatrogennych zaliczamy takie zachowania jak: krytykowanie i obwinianie pacjenta, nieprecyzyjne przekazywanie informacji, brak informacji o stanie zdrowia, przedmiotowe lub lekceważące traktowanie, straszenie (choćby poprzez zlecenia wielu niepotrzebnych badań) czy też wykonywanie badania w obecności osób trzecich bez względu na skrępowanie pacjenta. Błędem jatrogenny może być także niewłaściwe wykonanie badania czy też błędy mające miejsce podczas leczenia, takie jak np. nieuwzględnienie interakcji pomiędzy lekami, doprowadzenie do nowego schorzenia w wyniku leczenia choroby pierwotnej, czy też wykonywanie zabiegów bez wskazań ku temu.

logo-footer