Rozwód a darowizna. Mężczyzna krzyczy do słuchawki.

Rozwód uznawany jest za bardzo stresujące wydarzenie. Wymaga uregulowana licznych kwestii dotyczących alimentów, kontaktów i opieki nad dziećmi, a także spraw majątkowych. Jedną z wątpliwości, która się pojawia są darowizny: czy wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków czy majątku osobistego.

Darowizna a rozwód. Majątek wspólny małżonków

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty zwaloryzowanych składek emerytalnych.

Darowizna a rozwód. Majątek osobisty każdego z małżonków – co to jest.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Darowizna a rozwód. Darowizna jako składnik majątku

Jak wynika z powyższego regulacji darowizna, co do zasady wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków. Wyjątkiem jednak jest sytuacja, kiedy darczyńca postanowi inaczej. Powyższe oznacza, że to sama treść umowy darowizny decyduje, komu zostaje ona darowana: jednemu z małżonków, czy obojgu małżonkom wspólnie.

Jeżeli nie zostało to sprecyzowane, w takim wypadku pozostaje jedynie zwrócenie się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości w tym zakresie.

Darowizna a podział majątku po rozwodzie

Jeżeli darowizna została udzielona do majątku osobistego małżonka, oznacza to, że nie będzie ona podlegała rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego. Taka sytuacja będzie miała miejsce dopiero, kiedy zostanie wykazane, że darowizna została udzielona małżonkom wspólnie.

Podsumowując, to czy darowizna będzie uwzględniana przy podziale majątku będzie zależało od tego, komu w rzeczywistości została udzielona: małżonkom wspólnie, czy jednemu z małżonków osobno. Okoliczność tą możną ustalić po analizie umowy darowizny, bądź innych okoliczności podnoszonych przez strony – najczęściej na drodze sądowej.

logo-footer