dokumenty podpis

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne są obowiązane do udostępniania informacji publicznej.

Obowiązek udostępniania informacji publicznej dotyczy przede wszystkim organów władzy publicznej, organów gospodarczych i zawodowych, podmiotów reprezentujących: Skarb Państwa, państwowe osoby prawne, czy osoby prawne samorządu terytorialnego.

Co istotne, do udostępniania danych zobowiązane są także, osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą.

Dostęp do informacji publicznej – jakie informacje należy udostępnić w trybie wniosku do informacji publicznej?

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazują, że udostępnieniu podlegają przede wszystkim informacje o majątku publicznym.

Przykładem informacji o majątku publicznym są dane dotyczące:

  • majątku Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych i gospodarczych;
  • innych praw majątkowych przysługujących państwu i jego długach;
  • majątku podmiotów wykonujących zadania publiczne lub dysponujących majątkiem publicznym.

Dostęp do informacji publicznej – kto może złożyć wniosek?

Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Możliwość złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej mają nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne I jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej np. organizacje społeczne.

Należy mieć na uwadze, że wnioskujący o dostęp do informacji publicznej nie może być anonimowy.

Dostęp do informacji publicznej – jaki jest termin udzielenia odpowiedzi?

Udostępnianie informacji publicznej powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Natomiast, jeżeli podmiot nie może udostępnić informacji publicznej w wyznaczonym terminie, to ma on obowiązek poinformować o powodach opóźnienia i wskazać termin w jakim udostępni informacje.

Taki termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

logo-footer