Dziedziczenie emerytury.

We wcześniej publikowanych artykułach na naszej stronie informowaliśmy m.in. o dziedziczeniu długów, zrzeczeniu się dziedziczenia czy też wpływie rozdzielności majątkowej na dziedziczenie. Dziedziczenie umożliwia spadkobiercy lub spadkobiercom nabywanie określonych praw i obowiązków majątkowych. Jak się natomiast ma sytuacja dotycząca… dziedziczenia emerytury? Odpowiadamy.

Dziedziczenie emerytury. Czy można odziedziczyć emeryturę?

W skrócie – tak. W Polsce istnieje możliwość odziedziczenia emerytury np. po zmarłym małżonku. W momencie odziedziczenia tego świadczenia nie będzie się ono jednak nazywało emeryturą tylko rentą rodzinną.

Czy dziedziczy się całą emeryturę po małżonku? Niestety nie. Wysokość renty rodzinnej wynosi 85% świadczenia emerytalnego, który otrzymywał małżonek.

Przykład: mąż otrzymywał 2500 emerytury. Wdowa po nim otrzyma zatem rentę rodzinną w wysokości 2150 złotych (tj. 85% wysokości emerytury małżonka).

Dziedziczenie emerytury – kto jeszcze ma prawo do dziedziczenia emerytury?

Zgodnie z polskim prawem nie tylko żona lub mąż mają prawo do dziedziczenia emerytury po zmarłym małżonku. Dziedziczyć emeryturę może kilka osób jednocześnie, wówczas takie świadczenie nazywa się łączną rentą rodzinną. Kto jeszcze może to być? Mogą być to również rodzice zmarłego, dzieci, wnuki czy rodzeństwo.

Należy jednak pamiętać, że każda z osób, która ma odziedziczyć rentę rodzinną musi spełniać określone warunki. Są one zróżnicowane, zależnie kogo dotyczą. Jak?

Wdowa po zmarłym mężu musi mieć ukończone 45 lat. Fizycznie pieniądze otrzyma dopiero od momentu ukończenia 50 lat i będzie je pobierać dożywotnio.

Inna sytuacja jest w przypadku dziedziczenia emerytury, gdy dotyczy to dzieci zmarłego. W tym kontekście dzieci uprawnione do renty rodzinnej można poszeregować w trzy grupy: do ukończenia 16. roku życia; do 25. roku życia, o ile wciąż się uczą; bez względu na wiek, o ile np. są lub były niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia.

Dziedziczenie emerytury. Jaką część emerytury można odziedziczyć? Ile wynosi renta rodzinna?

Procentowa wysokość renty rodzinnej uzależniona jest od tego ile osób będzie do niej uprawnione.

– W sytuacji, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, wówczas odziedziczy się 85% emerytury zmarłego.

– W sytuacji, gdy do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, wówczas odziedziczy się 90% emerytury zmarłego.

– W sytuacji, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest trzy lub więcej osób, wówczas odziedziczy się 95% emerytury zmarłego.

Jak dzielona jest dziedziczona emerytura? Jeśli emeryturę dziedziczą dwie osoby (np. wdowa po zmarłym i ich syn), wówczas otrzymają po połowie przyznanej wspólnej renty rodzinnej, która będzie odpowiadać 90% emerytury, jaką otrzymywał uprawniony do tego świadczenia za życia.

Dziedziczenie emerytury. Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie emerytury

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych informuje, że prawa do dziedziczenia emerytury nie ma osoba, która do dnia śmierci małżonka nie pozostawała z nim we „wspólności majątkowej”.

Należy tu zaznaczyć, że „wspólność małżeńska” to nie to samo co „wspólność majątkowa”. Ma szerszy wymiar i odnosi się do całościowej relacji między mężem i żoną (emocjonalnej, fizycznej czy ekonomicznej). Innymi słowy brak posiadania „wspólności majątkowej” nie wyklucza życia we „wspólności małżeńskiej”.

Skomplikowane? Trochę tak. Uproszczając – rozdzielność majątkowa nie powinna wykluczać na dziedziczenie emerytury, co potwierdza orzecznictwo sądowe.

W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wymienione są przesłanki, jakie musi spełniać wdowa (wdowiec), aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury. Z ustawy wyraźnie wynika, że takiego prawa nie ma wdowa (wdowiec), która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, chyba że miała prawo do alimentów od męża ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

logo-footer