Jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju fotowoltaiki (PV) na świecie, jak i w Polsce. Według ekspertów, łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2018 r. wynosiła ok. 500 MW, a w maju 2019 r. przekroczyła 700 MW. Eksperci są zdania, iż Polska nie wykorzystuje potencjału branży fotowoltaicznej i w najbliższych latach rynek spodziewa się dalszego, dynamicznego wzrostu ilości zrealizowanych inwestycji w instalacje PV. W szczególności już połowie 2019 r. oceniane było przez ekspertów, iż łączna moc nowych instalacji PV zainstalowanych w 2019 r. w Polsce przekroczy 1 GW.

Fotowoltaika – uwarunkowania polityczne i prawne

Dynamizacji inwestycji w fotowoltaikę sprzyjają uwarunkowania polityczne i prawne. Inwestorzy kierują się nie tylko celami krótkoterminowymi wyznaczonymi przez Dyrektywę 2009/28/WE do roku  2020 r. (udział 15% energii z OZE), ale celami długofalowymi wynikającymi z nowej Dyrektywy parlamenty Europejskiego i Rady (UE) z 11 grudnia 2018 r. 2018/2011 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która obliguje Państwa członkowskie, aby udział energii ze źródeł odnawialnych w Unii w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co najmniej 32 %.

Z kolei z projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. opublikowanego przez Ministerstwo Energii, z listopada 2019 r. wynika, że „Ocenia się, że przy uwzględnieniu konkurencyjności źródeł odnawianych, technicznych możliwości ich pracy w KSE, jak również wyzwań związanych z rozwojem OZE w transporcie i ciepłownictwie – możliwe jest osiągnięcie 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.”.

Według założeń projektu „Istotny wpływ na skalę wykorzystania OZE będzie mieć postęp technologiczny – zarówno w zakresie aktualnie znanych sposobów wytwarzania energii (np. zwiększenie wykorzystania wiatru przez siłownie wiatrowe, czy promieniowania słonecznego przez panele fotowoltaiczne), jak i w zupełnie nowych technologiach, ale także w technologiach magazynowania energii”.

Istotnym dokumentem potwierdzającym pozytywny klimat dla inwestycji w fotowoltaikę jest również projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

Prognozowany stały wzrost cen energii, powinien zachęcać nie tylko komercyjnych inwestorów czy też przedsiębiorców, ale również przeciętnych obywateli, do inwestowania w fotowoltaikę.

Fotowoltaika – prognozy ekspertów

Wielu ekspertów przewiduje, iż począwszy od 2021 r. duże projekty fotowoltaiczne będę prowadzone szerzej w ramach kontraktów sprzedaży energii w formule PPA (Power Purchase Agreement). Model ten umożliwia sprzedaż energii elektrycznej poza rządowym systemem wsparcia, bezpośrednio do odbiorcy końcowego, z pominięciem giełdowego systemu sprzedaży.

Planujesz działalność związaną z fotowoltaiką lub już taką prowadzisz i potrzebujesz wsparcia biznesowo-prawnego? Skontaktuj się z nami.

Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy, może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer