Fundusz alimentacyjny w 2023 roku się zmienia, ale nie są to wielkie zmiany. Sprawdź, czego dotyczą i ile wynosi kryterium dochodowe.

Czym jest fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny został stworzony po to, aby zabezpieczać osoby, które mają prawo do alimentów, ale nie są w stanie ich wyegzekwować. Fundusz ma pieniądze z budżetu państwa, ale udziela jej potrzebującym jak swojego rodzaju kredytu, który zobowiązany jest spłacić osoba uchylająca się od płacenia alimentów. Pieniądze na dziecko są wypłacane do ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia przez nie nauki jednak nie dłużej, niż do ukończenia 25 roku życia. Bezterminowo otrzymują je osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Fundusz alimentacyjny 2022/2023 – co się zmienia?

Od 1 października w zasadach przyznawania środków z funduszu alimentacyjnego zaszły dwie zmiany:

  • zwiększyła się kwota kryterium dochodowego i wynosi ona teraz 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie
  • zastosowanie ma zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że przekroczenie kryterium dochodowego o 100 zł nie będzie skutkowało odmową świadczenia z funduszu. W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu to 100 zł.

Ile pieniędzy można dostać z Funduszu?

Kwota jaką można otrzymać z funduszu odpowiada kwocie zasądzonych alimentów, nie może jednak przekroczyć 500 zł. Świadczenie  osoba uprawniona dostaje raz w miesiącu przez rok, po czym znów trzeba składać wniosek o jego przyznanie. Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września.

Fundusz alimentacyjny 2023 – gdzie i jak składać wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta w którym mieszka osoba starająca się o wypłatę z funduszu alimentacyjnego. Tam też znajdują się wnioski, zaświadczenia i oświadczenia potrzebne do uzyskania świadczeni, znajdują się one również na stronie gov.pl. Wniosek można składać również on-line, na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o świadczenia z Funduszu alimentacyjnego:

  • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
  • zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
  •  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone);
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji. Dotyczy to ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
  • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia
logo-footer