Coraz częściej do Nadleśnictw zgłaszane są prośby o wycinkę gałęzi lub nawet całych drzew, zwisających nad posesjami np. właścicieli domów jednorodzinnych lub działek rekreacyjnych. Takiego zgłoszenia na pewno nie powinno pozostawiać się bez reakcji, niemniej jednak każdorazowo należy rozważyć stan zdrowotny drzewa i realność zagrożenia. Czy jednak właściciel sąsiedniej nieruchomości może sam usunąć zwisające gałęzie? Albo czy pracownicy Nadleśnictwa mogą wejść na grunt sąsiada w celu wycinki gałęzi?

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w art. 149 i 150 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 149 Kodeksu cywilnego: „Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.” Czyli jeżeli Nadleśnictwo uznałoby, że istnieje ryzyko opadnięcia gałęzi na nieruchomość innej osoby i wyrządzenia szkody, to może wejść na sąsiedni grunt w celu ich usunięcia, a właściciel tego gruntu nie powinien czynić w tym zakresie przeszkód.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy to właściciel zagrożonej działki chce usunąć gałęzie. Taki przypadek reguluje wspomniany powyżej art. 150 Kodeksu cywilnego, w myśl którego: „Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.” Właściciel sąsiedniego gruntu może więc obciąć gałęzie jedynie w przypadku, gdy wyznaczy Nadleśnictwu odpowiedni (czyli umożliwiający wykonanie wycinki) termin na usunięcie gałęzi. Po bezskutecznym upływie tego terminu Nadleśnictwo generalnie nie powinno czynić właścicielowi gruntu sąsiedniego przeszkód w usunięciu gałęzi, zgodnie z poglądem wyrażonym w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1972 r. (sygn. akt: III CZP 45/72): „Właścicielowi gruntu, na który z sąsiedniego gruntu przechodzą korzenie i nad którym z tego gruntu zawieszają się gałęzie, przysługuje w stosunku do sąsiada roszczenie o nieczynienie przeszkód w obcięciu tych korzeni i gałęzi.”

logo-footer