Do niedawna odszkodowania łowieckie nie przysługiwały posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywania zabiegów, które mają zapobiegać szkodom. Podpisana (16 listopada 2021 r.) przez prezydenta nowela Prawa łowieckiego rozszerza możliwość ubiegania się o odszkodowania wyrządzone przy polowaniu.

Prawo do odszkodowania będzie przysługiwało także tym, którzy nie wyrazili zgody na budowę urządzeń zapobiegających szkodom, jeśli powstałe szkody nie pozostawały z związku przyczynowym z odmową zgody na budowę takich urządzeń, a także gdy powstałe szkody zostały wyrządzone podczas polowania.

Szkody łowieckie to szkody wyrządzone:

  • w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

  • oraz te powstałe przy wykonywaniu polowania.

Kto ponosi odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie i wypłaca odszkodowania

Odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:

dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) lub zarządca obwodu łowieckiego – w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych. Podmiot musi wypłacić odszkodowania w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, od którego nie wniesiono odwołania lub od dnia doręczenia decyzji Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (w przypadku przeprowadzenia procedury odwoławczej);

  • Skarb Państwa:

– w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych; odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ze środków budżetu państwa;

– w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – odszkodowanie wypłaca zarząd województwa, ze środków budżetu państwa.

Kto i w jaki sposób może wystąpić o odszkodowanie za szkody

O odszkodowanie za szkodę łowiecką może wystąpić poszkodowany – właściciel lub posiadacz gruntu rolnego, na terenie którego szkoda wystąpiła. W praktyce często zdarza się, że właściciel gruntu nie jest jednocześnie właścicielem uprawy, gdyż np. oddał grunt w dzierżawę. W takim wypadku uprawnionym do występowania o odszkodowanie będzie posiadacz gruntu (np. dzierżawca), który jest jednocześnie właścicielem uprawy na tym gruncie.

Natomiast właściciel gruntu w takim wypadku nie może wystąpić o odszkodowanie, gdyż uprawa na gruncie nie jest jego własnością.

Wniosek o szacowanie szkód należy złożyć w formie pisemnej do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Wniosek o szacowanie szkody

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

  • imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu poszkodowanego (właściciela lub posiadacza gruntów rolnych – w zależności od sytuacji kto jest właścicielem uprawy);

  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Kto szacuje szkody i wylicza odszkodowanie

Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

  • przedstawiciela dzierżawy albo zarządcy obwodu łowieckiego (najczęściej koła łowieckiego);

  • poszkodowanego (właściciela lub posiadacza gruntów rolnych – w zależności od sytuacji kto jest właścicielem uprawy).

logo-footer