Polska należy do czołówki państw unijnych w zatrudnianiu obywateli państw trzecich, a więc tych spoza Unii Europejskiej. W 2017 roku liczba wydanych pozwoleń na pracę dla ludzi z tej części świata wzrosła o 100% względem 2016 roku. To zjawisko notuje stały i dynamiczny wzrost. „Jak zatrudnić Ukraińca?” – pytają polscy przedsiębiorcy, którzy niestety muszą liczyć się z wieloma formalnościami. Postanowiliśmy przybliżyć tę tematykę.

Ukraińcy w Polsce – dane

Liczba osób z Ukrainy zainteresowanych pracą w Polsce dynamicznie wzrasta. Świadczą o tym np. dane opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2010 roku zanotowano 169 tys. zarejestrowanych oświadczeń o pracę dla obywateli Ukrainy oraz wydano 13 tys. zezwoleń na pracę. Tymczasem tylko w pierwszej połowie 2017 roku, zanotowano 905 tys. zarejestrowanych oświadczeń o pracę i wydano 91 tysięcy zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy. Aktualnie stanowią oni 84,5% wydanych zezwoleń i 95,5% rejestracji dla ogółu obcokrajowców mających podjąć pracę w Polsce (Źr. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej). Istotny jest również fakt, że coraz więcej branż w Polsce jest zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z Ukrainy, takich jak: budownictwo, transport, handel, przetwórstwo przemysłowe, służba zdrowia, czy hotelarstwo i gastronomia. Rosnące znaczenie obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy wyraża także fakt, że przejawia się ono w różnych regionach naszego kraju, chociaż przez długi okres dominowało województwo mazowieckie.

Ma to przełożenie na mechanizmy rynku pracy w Polsce. Z jednej strony, wobec tak masowego i dynamicznego zjawiska, państwo wprowadza procedury usprawniające skuteczną rekrutację cudzoziemców, a w tym Ukraińców, z drugiej strony wzrasta rola oraz mnogość narzędzi organów kontrolujących legalność zatrudnienia i prawidłową realizację wszelkich procedur z tym związanych. Wobec tych uwarunkowań rozsądną praktyką jest współpraca z doświadczoną kancelarią.

“Jak zatrudnić Ukraińca” – procedura

Warto pamiętać, że od dnia 11 czerwca 2017 roku, kiedy to państwa ze strefy Schengen podpisały umowę z Ukrainą, obywatele tego kraju nie muszą posiadać wiz, również w Polsce. Jednak czas takiego pobytu jest ograniczony do 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.  Okres ten jest liczony (sumowany) na wszystkie państwa ze strefy Schengen.

“Jak zatrudnić Ukraińca ?”

Żeby ukraiński obywatel legalnie podjął się aktywności zawodowej musi posiadać prawo legalnego pobytu oraz prawo do wykonywania pracy tzw. wizę pracowniczą.

Istnieją dwa sposoby zatrudnienia obywatela Ukrainy.

– Pierwszy to tryb tzw. uproszczony, polegający na złożeniu oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywanej pracy.  Pracodawca składa je we właściwym Urzędzie Pracy. Przedsiębiorca, który chce zatrudnić Ukraińca, poza wyrażeniem samej woli przyjęcia do pracy obywatela z tego kraju, opisuje w nim m.in.: charakter wykonywanej przez niego pracy, datę rozpoczęcia przez niego pracy, rodzaj zawartej umowy itd.

Na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy zatrudniony Ukrainiec może pracować przez sześć miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Okres ten można przedłużać, zarówno w odniesieniu do pracy i pobytu, jak i samej pracy, w oparciu o powołanie się na określone sytuacje bytowe, zawodowe i prawne.

Ponadto pracodawca zaznacza w oświadczeniu, że zaznajomił się z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców, w tym Ukraińców.

Następnym krokiem, po dokonaniu rejestracji we właściwym PUP, jest uzyskanie przez obywatela Ukrainy wizy pracowniczej oraz zawarcie z nim w formie pisemnej umowy z pracodawcą.

Ze względu na dużą dynamikę dotyczącą tego procesu, a tym samym nowelizacje przepisów, bez wsparcia doświadczonej w tym zakresie kancelarii, już sam zapis o zaznajomieniu się z przepisami dotyczącymi zatrudnienia cudzoziemców może stać się bardzo kosztowną pułapką dla przedsiębiorców, a nazwa tryb uproszczony może mylić.

– Drugi sposób zatrudnienia to uzyskanie zezwolenia na pracę. Taką zgodę musi wyrazić właściwy wojewoda. Obywatele m.in. Rosji, Ukrainy, Białorusi mogą być zatrudnieni bez zezwolenia na pracę, ale nie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku.

Jeśli natomiast pracodawca chce uzyskać pozwolenie na pracę dla cudzoziemca, w tym także z Ukrainy, rozpoczyna procedurę od złożenia wniosku u właściwego wojewody. Podstawą jest należyte uargumentowanie takiej potrzeby oraz potwierdzenie faktu, że nie mógł znaleźć na to stanowisko pracownika z polskiego rynku. Po otrzymaniu przyrzeczenia wyrażenia zgody od wojewody na zezwolenie na pracę Ukrainiec rozpoczyna działania legitymizującego jego działania w Polsce.

Cały proces uzyskania zezwolenia na pracę wymaga czasu i wielu dokumentów, stąd praktycznym rozwiązaniem jest współpraca z doświadczonym partnerem w tym zakresie, np. kancelarii. Drugi sposób jest bardziej czasochłonny i skomplikowany, ale zapewnia cudzoziemcowi, w tym Ukraińcowi, wykonywanie pracy w Polsce przez dłuższy okres.

Zatrudnienie Ukraińca – na co uważać?

Przede wszystkim, decydując się na angaż obywatela z tego kraju, należy zwracać uwagę na wiele kwestii, np.: legalność pobytu cudzoziemca, posiadanie przez niego wizy pracowniczej, ponadto należy pamiętać, że Ukraińca (oraz innego cudzoziemca) w Polsce można zatrudnić tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej umowy o pracę lub innej formy umowy cywilno-prawnej. Dobrą praktyką (o ile posada, którą objąć ma osoba z Ukrainy) jest sprawdzanie CV w oparciu o dyplomy i certyfikaty. Zatrudnienie Ukraińca wymaga zgłoszenia go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podobnych zasadach, jak robi się to z polskim pracownikiem, z tą różnicą że dokumentem potwierdzającym tożsamość staje się paszport zamiast dowodu.

Łamanie polskich przepisów, związanych z zatrudnieniem Ukraińców, może narazić przedsiębiorcę na wysokie kary finansowe, a nawet na pozbawienie wolności.

Jeśli pracodawca decyduje się na współpracę z zewnętrzną firmą, która rekrutuje Ukraińców, warto sprawdzić reputację takiego podmiotu. Kancelaria Krzeszewski&Partnerzy poza obsługą prawną w zakresie  prawa imigracyjnego, współpracuje z rekomendowanymi agencjami pracy, oferując kompleksową usługę, dostosowaną do potrzeb Klienta.

Aktualna akty prawne związane z zatrudnieniem Ukraińca

Od 1 stycznia 2018 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Reguluje ona np. czas i charakter pracy cudzoziemców, w tym pracowników sezonowych, wysokość ich wynagrodzenia (wartość minimalną), a także określa uwarunkowania polskiego pracodawcy zatrudniającego obcokrajowców, czego wcześniej nie było.

Prawidłowe wypełnienie i przebrnięcie przez te przepisy może stanowić duże utrudnienie dla pracodawców, którzy nie posiadają wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie, jak również odpowiedniej pomocy prawnej.

Poniżej prezentujemy aktualne (stan na październik 2018 rok) materiały do ściągnięcia, które Państwu mogą pomóc.

Ściągnij aktualną ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) – tekst jednolity

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

Zatrudnij Ukraińca z kancelarią Krzeszewski & Partnerzy

Za niedopełnienie obowiązków pracowniczych związanych z prawem pracy, prawem podatkowym, czy też ubezpieczeniem społecznym grozi wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności (do lat trzech). Warto powierzyć swoje działania w zakresie prawa imigracyjnego kancelarii, która posiada doświadczenie w tym zakresie.

Od lat zajmujemy się m.in.: przeprowadzaniem audytów u pracodawców zatrudniających obcokrajowców, reprezentowaniem Klienta przed organami II instancji oraz sądami administracyjnymi, jak również pełnym wsparciem prawnym pracodawców, którzy zatrudniają lub chcą zatrudnić Ukraińców, a także innych cudzoziemców, w sprawach dotyczących np.: legalizacji pobytu Ukraińców i innych cudzoziemców (w tym uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy i na pobyt stały), uzyskania zezwolenia na pracę, uzyskania polskiego obywatelstwa, małżeństw z obcokrajowcem etc.

Warto nam zaufać!

logo-footer