Farmy fotowoltaiczne zyskują na popularności. Budowa takiej farmy wymaga jednak wiedzy, wiąże się bowiem z realizacją kilku kwestii, niezbędnych do tego, żeby inwestycja była opłacalna. W niniejszym artykule opowiemy Państwu o procesie budowy – od pomysłu do kwestii końcowych.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną? Lokalizacja

Kluczem dla sukcesu inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, a w szczególności tej dużej, jest odnalezienie dobrej lokalizacji.

Powyższe oznacza, że należy szukać nie tylko gruntów niezacienionych, o odpowiednim nasłonecznieniu, ale przede wszystkim takich, na których realizacja farmy słonecznej jest prawnie dopuszczalna.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje

Należy zweryfikować czy dany grunt jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy jego zapisy nie wykluczają budowy elektrowni na danym terenie. Optymalne zapisy to takie, które dopuszczają wprost realizację farmy fotowoltaicznej lub przynajmniej zakładają możliwość realizacji działalności produkcyjnej, komercyjnej, wytwórczej lub lekki przemysł. Jeżeli budowa elektrowni PV jest wedle zapisów miejscowego planu dopuszczalna, to następnym krokiem jest weryfikacja dopuszczalnej powierzchni zabudowy, która przekłada się na moc planowanej elektrowni.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku sporych projektów fotowoltaicznych, przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy konieczne będzie pozyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie to dotyczyło przede wszystkim elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy przekraczającej 0,5 ha na terenach chronionych lub 1 ha na pozostałych terenach. W zależności od wielkości inwestycji oprócz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy konieczne może być przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W wielu przypadkach decyzja środowiskowa może zostać wydana już na podstawie karty informacyjnej.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną? Grunt

Grunty pod realizację farmy fotowoltaicznej powinny być niskiej klasy bonitacyjnej IV, V i VI. W przeciwnym wypadku inwestor naraża się na kosztowną i czasochłonną procedurę wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, a w przypadku wysokich klas, w ogóle będzie to niedopuszczalne.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną? Przyłączenie do sieci

Drugim istotnym elementem jest wybór takiego miejsca, które uzyska warunki przyłączenia do sieci, a przede wszystkim warunki, które będą korzystne dla inwestora z punktu widzenia planowanej zainstalowanej mocy farmy PV oraz kosztów przyłączenia.

Czynniki związane z korzystnymi warunkami przyłączenia do sieci operatora dystrybucyjnego mogą nie być aż tak istotne, gdy planujemy realizację farmy fotowoltaicznej, która nie będzie przyłączona do linii energetycznej operatora sieciowego np. w formule sprzedaży energii w ramach tzw. Power Purchase Agreement, przy modelu on-site (instalacja OZE producenta położona jest bezpośrednio przy instalacji odbiorczej odbiorcy, np. instalacja fotowoltaiczna na dachu fabryki), near site direct wire (instalacja OZE położona jest w niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, a prąd jest przesyłany dedykowaną linią dystrybucyjną).

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną? Prawo do terenu

Prawo do terenu musi zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone dla inwestora. W grę wchodzi przede wszystkim prawo własności, dzierżawa, użytkowanie.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną? Projekt budowlany

Konieczne jest przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji. Teren powinien być odpowiednio skomunikowany z infrastrukturą drogową.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną? Warunki przyłączenia instalacji do sieci

Kolejnym krokiem jest uzyskanie warunków przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej. Przeprowadzenie tej procedury będzie możliwe przede wszystkim, gdy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w jego braku, gdy inwestor dysponuje decyzją o warunkach zabudowy. Na podstawie złożonego wniosku zostaną określone warunki przyłączenia i przygotowany projekt umowy o przyłączenie wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia. W sytuacji określonej w ustawie Prawo energetyczne tzn. w przypadku przyłączenia źródła o mocy zainstalowanej powyżej 2 MW, wydanie warunków przyłączenia poprzedzone jest sporządzeniem ekspertyzy wpływu przyłączanego źródła na system elektroenergetyczny.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną? Aukcje OZE, promesa koncesji

W przypadku zamiaru korzystania z systemu wsparcia w ramach aukcji OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji.

W ciągu 2 lat od wydania warunków przyłączenia należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci.

W przypadku wypełnienia wskazanych warunków możliwe jest wystąpienie do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Jest ona wymagana w przypadku źródeł innych niż mikro instalacja i mała instalacja. Będą to tym samym projekty o mocy przekraczającej 500kV lub podłączone do sieci o napięciu, co najmniej 110kV.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną? Budowa elektrowni PV, koncesja, proces końcowy

Budowa elektrowni PV, a następnie uzyskanie koncesji od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pozwalającej na produkcję energii. Rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii.

Uruchomienie instalacji, odbiór i weryfikacja przez zakład energetyczny realizacji instalacji zgodnie z warunkami umowy o przyłączenie do sieci, potwierdzone oświadczeniem zakładu energetycznego.

Zawarcie umowy dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego (zakładem energetycznym).

Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy, może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer