Prawo zamowień publicznych. Jaką datę powinny mieć środki podmiotowe oraz JEDZ składane na wezwanie zamawiającego?

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego coraz częściej odbywają się w ramach tzw. procedury odwróconej. Procedura ta ma za zadanie usprawnić postępowanie. Wykonawcy często mają jednak wątpliwość jaką datą powinny być opatrzone dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.

Artykuł 126 PZP stanowi:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie w trybie art. 126 PZP, mają zatem odzwierciedlać istniejącą w dniu ich złożenia sytuację podmiotową wykonawcy. Powinny potwierdzać, że w dniu ich złożenia stan w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia nie uległ zmianie i wykonawca przez cały ten czas spełnia warunku udziału w postępowaniu.

Prawo zamówień publicznych. Data wystawienia a aktualność podmiotowych środków dowodowych

Orzecznictwo KIO wielokrotnie wypowiadało się, że aktualność podmiotowych środków dowodowych nie może być utożsamiana z datą ich wystawienia – wyr. KIO: z 13.3.2020 r. (KIO 430/20, Legalis); z 25.2.2020 r. (KIO 294/20, Legalis); z 22.8.2019 r. (KIO 1551/19, Legalis); z 1.3.2018 r. (KIO 280/18, Legalis); z 31.1.2018 r. (KIO 109/18, Legalis).

Szczegółowe zasady dot. środków podmiotowych zawiera rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

 Przewiduje ono następujące daty sporządzenia dokumentów:

Informacja z KRK sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
Informacja z CRBR sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem
Zaświadczenie z US wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem
Zaświadczenie z ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem
Odpis z KRS lub CEIDG sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

Rozporządzenie reguluje zatem tylko datę początkową z jaką dokumenty mogą być wystawione, by zapewniały aktualność informacji tam zawartych. Należy zatem uznać, że dokumenty opatrzone datą dnia, w których są składane powinny zostać uznane przez zamawiającego za prawidłowe.

 

logo-footer