Chory mężczyzna z katarem. Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego.

Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim również ma prawo do zasiłku chorobowego. Jak zatem obliczyć wysokość zasiłku chorobowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą – kiedy przysługuje?

Zasiłek chorobowy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przysługuje, gdy:

  1. przystąpili do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego;
  2. upłynął tzw. okres wyczekiwania – zasiłek przysługuje po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (do okresu 90 dni wliczane są poprzednie okresy ubezpieczenia, o ile przerwa między poprzednim ubezpieczeniem a ubezpieczeniem z tytułu działalności gospodarczej nie jest dłuższa niż 30 dni);
  3. opłacali składki w terminie (do 10. dnia każdego miesiąca) i w prawidłowej wysokości.

UWAGA!  Nieterminowe opłacenie składki lub opłacenie jej w niepełnej wysokości powoduje utratę prawa do zasiłku od pierwszego dnia miesiąca, za który składkę opłacono nieterminowo lub w niepełnej wysokości. Oznacza to automatyczne wyrejestrowanie z ubezpieczenia chorobowego, a w konsekwencji potrzebę ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia.

Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą – gdy działalność gospodarcza prowadzona jest krócej niż 12 miesięcy (lub też krótszy niż 12 miesięcy jest okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu)

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma:

  1. przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składki w wysokości 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia;
  2. kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składki w wysokości 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia oraz liczby miesięcy, za które tą składkę opłacono;
  3. od uzyskanej kwoty należy odjąć podatek dochodowy.

Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą – gdy działalność prowadzona jest co najmniej 12 miesięcy

Zgodnie z art. 48 ust 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą – PRZYKŁAD

Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą od 2018 r. Opłaca składki ZUS od ogólnie obowiązującej najniższej podstawy wymiaru i  od początku objęty jest dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Jan Nowak, z powodu choroby, przebywa na zwolnieniu lekarskim od 5 do 14 kwietnia 2021 r. (10 dni).

Należny mu zasiłek brutto ZUS liczymy w następujący sposób:

  • Najniższa podstawa wymiaru składki – 13,71%:

3.136,20 zł najniższa podstawa wymiaru składek w 2020 r.:

(3.136,20 – 13,71%) = 2.706,23 zł

3155,40 zł najniższa podstawa wymiaru składek w 2021 r.:

(3.155,40 – 13,71%) = 2.722,79 zł

  • Średnia podstawa wymiaru składki:

(2.706,23 x 9 miesięcy od kwietnia do grudnia 2020 r.) + (2.722,79 x 3 miesiące od stycznia do marca 2021) = 24.356,07 zł + 8.168,37 zł = 32.524,44 zł

32.524,44 zł : 12 miesięcy = 2.710,37 zł

  • Kwota zasiłku chorobowego:

2.710,37 zł x 80% podstawy wymiaru zasiłku = 2.168,30 zł

2.168,30 zł : 30 = 72,28 zł (zasiłek dzienny)

72,28 zł x 10 dni zwolnienia lekarskiego = 722,80 zł

Kwotę zasiłku brutto ZUS pomniejszy o należną od tej kwoty zaliczkę na podatek dochodowy.

logo-footer