Zakład fryzjerski. Fryzjer strzyże klienta. Kara sanepidu

Kara sanepidu uchylona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ustanowił bardzo ważny wyrok. Zakład fryzjerski nie musi płacić kary za prowadzenie działalności w czasie ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Niewątpliwie uprawomocnienie tego wyroku daje podstawy do tego, żeby przedsiębiorcy nie płacili kar nałożonych na nich przez sanepid. Oczywiście dotyczy to spraw związanych z odwołaniem się od decyzji administracyjnych lub nieprzyjmowaniem mandatów w czasie koronawirusa.

O co chodzi z tzw. sprawą fryzjera?

Dla wyjaśnienia, sprawa dotyczy zakładu fryzjerskiego, na który została nałożona kara. W zakładzie tym ostrzyżono klienta. Bezsprzecznie dokonano tego trzy dni po tym, jak zamrożono gospodarkę w Polsce. Dlatego sanepid nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 10 tysięcy złotych. W związku z tym właściciel zakładu fryzjerskiego postanowił odwołać się.

Sądy staną po stronie obywateli? Dlaczego?

W rezultacie decyzję sanepidu uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Analizując  stan prawny taka decyzja… nie może zaskakiwać. Od kilku miesięcy Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy za pośrednictwem swojej strony oraz mediów informuje o takim stanie prawnym. Nakładanie mandatów i kar grzywny przez sanepid w związku z nieprzestrzeganiem nakazów i zakazów wprowadzanych w związku z panującym stanem epidemii w Polsce nie ma z pewnością jednoznacznych podstaw prawnych. Oto przykład jednej z naszych opinii – Sądy stają po stronie obywateli.

Dlaczego? Wątpliwe pozostaje czy wprowadzane obowiązki/nakazy np. zasłaniania twarzy w miejscach publicznych bądź zakazy przemieszczania zostały wprowadzone zgodnie z konstytucją. Wątpliwości budzi kwestia, czy istnieje podstawa prawna egzekwowania tego obowiązku. Wówczas nasze stanowisko znalazło oparcie w wyroku Sądu Rejonowego w Kościanie (sygn. II W 71/20). W jego uzasadnieniu przeczytamy m.in. że nakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych został wprowadzony bezprawnie, z naruszeniem konstytucji.

Dodatkowo, Sąd w Kościanie trafnie wskazał w uzasadnieniu do wyroku, że nakaz stosowania środków profilaktycznych, można wprowadzić, jedynie wobec osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie. Wobec czego wprowadzony powszechnie obowiązek noszenia maseczek łamie konstytucyjne prawa i wolności.

Wszystko to powoduje, że istniała i istnieje nadal podstawa do nieprzyjmowania mandatu bądź odwoływania się od decyzji administracyjnej.

Kara sanepidu uchylona. Tak uzasadnił to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu

Precedensowy wyrok został wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w dniu 27 października 2020 r. w sprawie o sygn.. akt II SA/Op 219/20. Sąd uznał, że zakaz prowadzenia salonów fryzjerskich został wprowadzony wbrew regułom konstytucji. W praktyce oznacza to, że brak jest podstaw prawnych dla nakładania kar dla przedsiębiorców nieprzestrzegających wprowadzonych nakazów i zakazów.

Sąd w Opolu słusznie zauważył, że: „Rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie spełnia konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upoważnienia ustawowego zawierającego wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego. Ustawodawca w treści wskazanych wyżej upoważnień ustawowych nie zawarł wskazówek dotyczących materii przekazanej do uregulowania w kwestionowanym rozporządzeniu.

Rada Ministrów na podstawie tak sformułowanej treści upoważnienia ustawowego mogła kształtować w rozporządzeniu w dowolny sposób, bez merytorycznych wskazówek zawartych w ustawie, sferę podstawowych praw lub wolności jednostki, określając poszczególne ograniczenia, nakazy i zakazy. W konsekwencji podejmowana w tym zakresie samoistna działalność prawotwórcza doprowadziła do objęcia regulacjami rozporządzenia materii ustawowej i naruszenia szeregu podstawowych wolności i praw jednostki, w tym wolności działalności gospodarczej z art. 22 Konstytucji.”

Kara sanepidu uchylona. Co to oznacza?

W związku z tym warto przedstawić naszym Czytelnikom podstawowe mechanizmy dotyczące systemu prawnego w Polsce. Dla wyjaśnienia, rozporządzenie to akt normatywny wydawany na podstawie konkretnej ustawy i służy jej “wykonaniu”.  Bezsprzecznie nie jest odrębnym aktem prawnym stanowiącym prawo. Reasumując, zasady i zmiany wynikające z rozporządzenia bezsprzecznie muszą być zgodne z ustawą i wówczas stają się wiążące dla obywateli jak i przedsiębiorców.

Kara sanepidu uchylona. Teraz uprawomocnienie? I co dalej?

Pozostaje czekać na uprawomocnienie się precedensowego wyroku. Co to znaczy uprawomocnienie? Wyrok staje się prawomocny, jeżeli nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia. Środkiem zaskarżenia, który uniemożliwia uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w I instancji jest skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  Co to oznacza? Jeżeli strona, która nie zgadza się z wyrokiem wniesienie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wyrok nie będzie wykonalny a sprawa trafi do II instancji.

Z pewnością jest to bardzo ważny wyrok dla wszystkich osób, na które została nałożona kara administracyjna. Zgodnie z zaprezentowanym stanowiskiem istnieje podstawa do odwołania się od decyzji oraz dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Kończąc, na dalszy bieg tej sprawy czekają również liczni przedsiębiorcy, którzy bardzo boleśnie odczuli skutki ekonomiczne wywołane przez koronawirusa.

Chcecie Państwo założyć spółkę z o.o. i potrzebujecie zabezpieczyć swoje interesy? Szukacie wsparcia skutecznej i doświadczonej kancelarii w tej tematyce? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy pomaga zainteresowanym. Posiadamy fachowców z wielu specjalizacji. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer