Czy na właściciela nieruchomości może zostać nałożona kara za wycinkę drzewa przez straż pożarną podczas burzy? Na pytanie odpowie Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy.

Co do zasady zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić m.in. po uzyskaniu zezwolenia wydanego na posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. W związku z tym, że tylko posiadacz nieruchomości może uzyskać zgodę na wycinkę drzew, a więc tylko on może ponosić odpowiedzialność administracyjną za ich usunięcie bez pozwolenia

Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów?

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Co grozi za usunięcie drzewa bez pozwolenia?

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia grozi nałożeniem wysokiej kary pieniężnej w znacznej wysokości. Wysokość kary pieniężnej jest ustalana w odniesieniu do konkretnego przypadku z uwzględnieniem gatunku drzewa oraz obwodu pnia.

Co w przypadku zadziałania w wyjątkowych okolicznościach, zagrażających zdrowiu i życiu właściciela działki?

Jeżeli powalone lub częściowo złamane drzewo może zagrozić zdrowiu lub życiu właścicielowi nieruchomości to zgodnie z art. 83 f. ust.1, pkt 14 ustawy o ochronie przyrody to m.in. jednostki ochrony przeciwpożarowej, lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu mają obowiązek usunąć takie drzewo z nieruchomości. Obowiązek związany ze zgłoszeniem usunięcia uszkodzonego drzewa przypada na jednostkę dokonującą oczyszczenia terenu – w takim przypadku na właściciela działki nie zostanie nałożona kara administracyjna, a cała odpowiedzialności spada na właściwe jednostki dokonujące oczyszczania terenu.

logo-footer