Zespół doradców Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zakończył prace nad założeniami reformy. Prawo budowlane ma zostać znowelizowane. Planowana jest nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ocenie resortu zaproponowane zmiany mają usprawnić proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększyć ład przestrzenny w gminach. Znikną dotychczasowe warunki zabudowy.

Do dnia dzisiejszego projektów nie ma jednak w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Z uzyskanych informacji przez „Rzeczpospolitą” wynika, iż gminy będą uchwalać dwa rodzaje planów: przeznaczenia oraz zabudowy, a także standardy urbanistyczne.

Plan przeznaczenia będzie miał charakter ogólny, obejmie teren całej gminy i zastąpi studium.

Plany przeznaczenia będą mogły podzielić gminę maksymalnie na sześć stref funkcjonalnych (śródmiejską, miejską, podmiejską, wiejską, rolniczą i leśną oraz naturalną). Będą miały charakter prawa miejscowego, na podstawie którego będą wydawane pozwolenia na budowę. W przeciwieństwie do studium, plany przeznaczenia będą wiązać nie tylko gminy, ale także mieszkańców, dający tym samym samorządom realny wpływ na ich rozwój.

Plan zabudowy natomiast sprecyzuje ustalenia planu przeznaczenia i zastąpi obecne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzone zostaną Krajowe Standardy Urbanistyczne określające m.in. sytuowania budynków, minimalne wymogi dojść i dojazdów, wskaźniki nasłonecznienia i zacienienia, minimalne wskaźniki dotyczące miejsc parkingowych, odprowadzania wód oraz odległości budynków od dróg, gęstość dróg publicznych na obszarach zabudowy a także minimalny udział terenów przestrzeni publicznej.

Koniec warunków zabudowy. Co w zamian?

„Rzeczpospolita” informuje, że dotychczasowe decyzje o warunkach zabudowy (tzw. WZ) zostaną zastąpione decyzjami lokalizacyjnymi. Decyzje lokalizacyjne będą wydawane na podstawie Krajowych Standardów Urbanistycznych tam, gdzie nie będzie planów zabudowy.

Największe kontrowersje dotyczą decyzji o warunkach zabudowy. Od 11 lipca 2003 r. WZ są wydawane bezterminowo. Natomiast planowane zmiany zakładają, iż WZ wydane przed wejściem w życie nowych przepisów będą obowiązywały jedynie do czasu uchwalania planu przeznaczenia, ale nie dłużej niż trzy lata. Potem wygasną.

Osoby, którym wygasną warunki zabudowy, będą mogły ubiegać o ich wydanie na nowych zasadach. Uzyskanie ich, będzie jednak o wiele trudniejsze. W aktualnym stanie prawny może się ubiegać o nie każdy. Po wejściu w życie ustawy inwestycyjnej prawo takie będzie miał tylko właściciel lub użytkownik wieczysty działki.

W związku z powyższym, Kancelaria rekomenduje aby osoby, które otrzymały już decyzję o warunkach zabudowy, jak najszybciej rozpoczęły załatwianie pozostałych formalności, a kolejno prac budowlanych.

logo-footer