Nie budzi wątpliwości, że zamówienia publiczne kojarzą się przede wszystkim z przetargiem nieograniczonym. Warto jednak znać również instytucję konkursu i kiedy może, a kiedy powinien zostać przeprowadzony. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że konkurs w niektórych przypadkach jest obligatoryjny.

Na czym polega konkurs w zamówieniach publicznych

Zgodnie z ustawą PZP konkurs to przyrzeczenie publiczne, w którym zamawiający, przez publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez sąd konkursowy.

Konkurs fakultatywny

Zamawiający może zorganizować konkurs w celu wyboru pracy konkursowej o charakterze twórczym, dotyczącej, w szczególności planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, projektowania architektoniczno-budowlanego, przetwarzania danych, projektowania z zakresu informatyki oraz zamierzenia innowacyjnego.

Konkurs obligatoryjny

Jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego, zamówienie takie poprzedzone jest konkursem.

Wyjątki od przeprowadzenia konkursu obligatoryjnego

Przepisu o obowiązku przeprowadzenia konkursu nie stosuje się do zamówień:

  • udzielanych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;
  • o wartościach mniejszych niż progi unijne;
  • których przedmiotem jest obiekt liniowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Nagrody w konkursie

W konkursie nagrodą jest:

  • nagroda pieniężna lub rzeczowa przyznawana autorowi lub autorom wybranych prac konkursowych albo
  • zaproszenie autora lub autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji odpowiednio w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, albo takie zaproszenie wraz z nagrodą pieniężną lub rzeczową.
logo-footer