Koronawirus ograniczenia

Do Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy w ostatnim czasie napływają liczne zapytania klientów z branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz fitness. Klienci są zainteresowani wyjaśnieniem czy mają stosować się do ograniczeń, zakazów i nakazów obowiązujących na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii COVID-19, wprowadzanym przez Rząd kolejnymi Rozporządzeniami.

Czy wszystkie branże mają stosować się do wprowadzonych zakazów?

Rozporządzenia określają szczegółowo listę zakazów oraz branż których dotknął „lockdown”. Niemniej jednak wielu przedsiębiorców kwestionuje Konstytucyjność przedmiotowych ograniczeń i zakazów i rozpoczyna działalność pomimo wprowadzonych restrykcji.

W wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Sądy stwierdzają, iż Rozporządzenia wydawane na przez Rząd na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie spełnia konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upoważnienia ustawowego zawierającego wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego.

Do takiego otwarcia należy jednak się odpowiednio przygotować, co bez udziału profesjonalnego doradztwa Kancelarii nie jest naszym zdaniem możliwe.

Podmioty z branży sportowej i rozrywkowej zauważyły również, że można prowadzić działalność nie naruszając literalnie przepisów Rozporządzeń, np. poprzez zawodową działalność sportową czy też sportowe kluby taneczne. W branży gastronomicznej prowadzona jest działalność polegająca na przygotowaniu i podawaniu żywności na wynos, poza miejsce w którym przygotowywana jest żywność – nawet położone w tym samym budynku.

W branży hotelarskiej możliwe jest prowadzenie działalności m.in. dla:

 • służb mundurowych,
 • medyków,
 • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
 • członków załogi samolotu,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • członków obsady pociągu,
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji,
 • dziennikarzy, wykonujących zadania zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania,
 • osób realizujących projekty inwestycyjne,
 • sędziów sportowych i kontrolerów antydopingowych.

Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Wskazuje się także na przypadki, gdzie Rozporządzenie nie zakazuje pewnego rodzaju działalności, a jednocześnie dany kod PKD może być kwalifikowany jako odpowiadający prowadzonej działalności, np. pozaszkolna edukacja sportowa (PKD 85.51.Z).

Należy jednak zaznaczyć, iż zmiana przedmiotu działalności może wiązać się z koniecznością zmiany sposobu opodatkowania działalności, w związku z tym każdy przypadek należy analizować indywidualnie.

Chcecie Państwo podjąć walkę  z Sanepidem, otworzyć swój lokal gastronomiczny, fitness lub hotel? Nie wiecie jak tego dokonać i szukacie wsparcia skutecznej i doświadczonej kancelarii w tej tematyce? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy pomaga zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer