Koronawirus ruda kobieta w masce

Koronawirus z całą siłą uderzył w życie prywatne i zawodowe na całym świecie. Jako kancelaria pomagamy Państwu, zapewniając ochronę prawną w tych trudnych chwilach, ale również informując za pomocą strony internetowej. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a prawa pracownika; kiedy pracownik ma prawo wstrzymać się od pracy, co firmy muszą zapewnić pracownikom; koronawirus a zmiana warunków (obowiązków) pracy. Zapraszamy.

1. Koronawirus w Polsce. Kiedy pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Pracownik ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie przełożonego. Uprawnienie to nie dotyczy pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

Należy zatem w danym przypadku rozważyć, czy wykonanie danej pracy naraża pracownika na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. W każdym przypadku, dla bezpieczeństwa warto korzystać z maseczek ochronnych i rękawiczek oraz dbałości o higienę, w szczególności częstym i dokładnym myciu rąk.

 2. Koronawirus w Polsce. Czy pracodawca może zmienić warunki pracy?

Tak, pracodawca ma prawo do zmiany pracownikowi dotychczasowych warunków pracy i/lub płacy w drodze porozumienia zmieniającego. W przypadku odmowy pracownika, pracodawca może przedstawić pracownikowi na piśmie nowe warunki zatrudnienia. W przypadku ponownej odmowy, umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia.

3. Koronawirus w Polsce. Co firma musi zapewnić swoim pracownikom podczas koronawirusa?

Pracodawca zobowiązany jest, zapewnić, by wirus COVD-19 nie rozprzestrzeniał się w na terenie zakładu pracy. Powinien zrobić to przez taką organizację pracy, która ograniczy osobiste kontakty pomiędzy pracownikami. Ponadto, istotne jest zapewnienie pracownikom środków służących do dezynfekcji rąk, jak i zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia higieny, czyli czystości stanowisk pracy oraz miejsc, w których pracownicy często przebywają, np. toalety.

4. Koronawirus w Polsce. Czy pracownik może odmówić spotkania firmowego z osobami z krajów szczególnie narażonych?

Z art. 210 kodeksu pracy wynika, iż w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Poza powyższym zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

  1. a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  2. b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.

Ponadto należy zapytać czy ci obcokrajowcy przeszli już 2 tygodniową kwarantannę.

Mając to na uwadze, jeżeli pracodawca nie zapewnia bezpiecznym dla pracownika warunków pracy, pracownik może bez negatywnych dla siebie konsekwencji odmówić realizacji polecenia pracodawcy.

Zgodnie z art. 210 § 2(1) kodeksu pracy: Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer