Koronawirus Kawiarnia

Koronawirus z całą siłą uderzył w życie prywatne i zawodowe na całym świecie. Jako kancelaria pomagamy Państwu, zapewniając ochronę prawną w tych trudnych chwilach, ale również informując za pomocą strony internetowej. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a najem lokali – umowy najmu z jednostkami samorządu terytorialnego, przedłużenie umowy najmu, zakaz wypowiadania umów najmu, przedłużenie wypowiedzenia i wygaśniecie zobowiązań. Zapraszamy.

Koronawirus a najem informacje ogólne

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Koronawirus w Polsce – umowy najmu z jednostkami samorządu terytorialnego

Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej wskazują, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym. Dotyczy to jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

Do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Do czasu podjęcia uchwały o zasadach odstąpienia od dochodzenia należności wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Koronawirus  w Polsce – przedłużenie umowy najmu

Istnieje możliwość przedłużenia umowy najmu lokalu przez najemcę jeżeli rozwiązanie umowy następuje po wejściu w życie przepisów ustawy a przed dniem 30 czerwca 2020 r.  Umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.  Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych, najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy. Przedłużenie nie stosuje się jednak do wszystkich najemców, zgodnie z włączeniami wskazanymi w art. 31s ustawy.

Koronawirus w Polsce – zakaz wypowiadania umów najmu

Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. W pewnych sytuacjach powyższe nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego. Należy jednak wskazać, iż nie dotyczy to wszystkich przypadków, ustawa zawiera wyjątki wskazane w art.  31t ustawy.

 Koronawirus w Polsce a najem lokali – przedłużenie wypowiedzenia

Termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. w przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub o przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego terminu. Powyższe nie stosuje się niektórych w przypadku wypowiedzenia umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego – zgodnie z art. 31u ustawy.

Koronawirus w Polsce. Koronawirus a najem – wygaśniecie zobowiązań

Zgodnie z art. 15 ze ustawy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.

Cytowane wyżej przepisy są bardzo niejasne. Budzą wiele kontrowersji interpretacyjnych. Na przykład niejasny jest zakres zastosowania przepisu – nie wiadomo, czy wygaśnięcie zobowiązań z umów najmów i umów podobnych dotyczy wyłącznie podmiotów objętych zakazami prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni pow. 2000 m2, czy też zakres zastosowania przepisu jest inny i dotyczy w szczególności także najemców prowadzących działalność inną niż zakazana przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia stanu epidemii. Inne wątpliwości jakie się pojawiają, to czy przepisy te dotyczą tylko przedsiębiorców działających w centrach handlowych korzystających z powierzchni handlowej czy także w innych budynkach, np. mieszkalnych, o funkcji mieszanej, czy nawet obiektów tymczasowych (kontenerów, kiosków itp). Nie wiadomo także do końca jak rozumieć pojęcie powierzchnia handlowa. Czy obejmuje ona także usługi nie związane w głównej mierze ze sprzedażą towarów (np. salony fryzjerskie).

Koronawirus w Polsce – inne rozwiązania

Stan epidemii Covid-19 uzasadniać może także zwrócenie się do wynajmującego o:

– rozłożenie płatności czynszu na raty;

– odroczenie terminu płatności;

– zwolnienie z odsetek;

– czy wreszcie nawet zwrócenie się do sądu o zmianę warunków umowy;

gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (stan epidemii) spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby najemcy rażącą stratą, lub nawet o orzeczenie jej rozwiązania (art. 3571 kodeksu cywilnego przewidujący klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków  [Rebus sic stantibus]).

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer