Nadleśniczowie są ustawowo zobowiązani do rozpatrywania odwołań w sprawie szkód łowieckich. Ostatnio w jednym z Nadleśnictw doszło do sytuacji, w której poszkodowany rolnik zwrócił się o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkody łowieckiej. W związku z tym nasunęło się pytanie czy przeprowadzenie mediacji w takim postępowaniu jest możliwe?

Zgodnie z art. 49a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie: „W zakresie nieuregulowanym w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie, do postępowania prowadzonego przez nadleśniczego lub dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”

Ponieważ zarówno ustawa Prawo łowieckie, jak i wydane na jej podstawie przepisy nie regulują kwestii mediacji w sprawach szkód łowieckich – na podstawie przytoczonego powyżej przepisu, należy sięgnąć do uregulowań zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Art. 96 § 1 tegoż Kodeksu stanowi, że w toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Czy charakter spraw dotyczących szkód łowieckich pozwala na przeprowadzenie mediacji? 

logo-footer