Co zrobić gdy pracodawca nie płaci? Jakie są prawa pracownika?

Skutki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Sąd wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym orzeka, że pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty (art. 491 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

W przypadku, gdy nakaz zapłaty został wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku, to może być w formie skróconej umieszczony na ich odpisie (491 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). W praktyce jednak bardzo rzadko stosuje się tą formę.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym doręcza się stronom. Pozwanemu należy doręczyć nakaz zapłaty wraz z pozwem, załącznikami i pouczeniem o treści art. 493 § 1 zdanie trzecie Kodeksu postępowania cywilnego.

Kiedy nie wydaje się nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie można wydać, jeśli brak jest stosownego wniosku o jego wydanie, powód domaga się roszczenia, które nie nadaje się do trybu postępowania nakazowego oraz, gdy dołączone do pozwu dokumenty nie spełniają wymogów dokumentów, które uzasadniają wydanie nakazu zapłaty lub nie dołączona do niego wszystkich wymaganych dokumentów.

Jeśli nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sprawa powinna być rozpoznana w zwykłym trybie procesowym albo we właściwym dla niej postępowaniu odrębnym.

Uchylenie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym

Sąd uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z urzędu, jeśli:

  • jego doręczenie nie może nastąpić z powodu nieznajomości miejsca pobytu pozwanego (np. gdy powód wskazał w pozwie niewłaściwy adres pozwanego);
  • doręczenie nakazu pozwanemu nie mogłoby nastąpić w kraju;
  • nakaz został wydany w stosunku do strony, która nie miała zdolności sądowej, procesowej albo organu powołanego do jej reprezentowania, a braków tych nie usunięto w wyznaczonym terminie.

Sąd uchyla nakaz zapłaty wydając postanowienie.

logo-footer