Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest atrakcyjnym narzędziem dla wierzyciela pozwalającym zabezpieczyć środki pieniężne na rachunku bankowym dłużnika, zanim zapadnie prawomocny wyrok. Jednak wydany bezpodstawnie może stanowić ogromną dolegliwość dla pozwanego, gdyż po skierowaniu sprawy do komornika powoduje utratę dostępu do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym firmy w wysokości objętej powództwem.

Stan faktyczny:

Zgłosił się do nas Klient wobec którego został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zdaniem Klienta, roszczenie było nieuzasadnione, gdyż w rzeczywistości przysługiwało innemu podmiotowi. Po analizie sprawy nasza Kancelaria zauważyła, że nakaz został wydany bezpodstawnie. Warunkiem do jego wydania jest przedstawienie przez powoda następujących dokumentów:

  1. umowy,
  2. dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego,
  3. dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

W niniejszej sprawie powód nie przedstawił umowy (gdyż w rzeczywistości jej nie było), a mimo to sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Sprawa rodziła negatywne konsekwencje dla naszego Klienta, gdyż już po kilku dniach na jego rachunku bankowym komornik zajął kwotę prawie 100 tys. zł. Podstawą tej czynności był oczywiście wadliwie wydany nakaz zapłaty. Kancelaria niezwłocznie wniosła zarzuty od nakazu zapłaty, jednak nie powoduje to uchylenia zabezpieczenia i zmiany sytuacji naszego Klienta. Sprawa mogła toczyć się latami, a środki finansowe przez ten czas byłyby zajęte przez komornika. Przepisy niestety nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na wydanie nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia.

Stan prawny:

Pełnomocnicy zajmujący się sprawą postanowili działać i złożyli wniosek o uchylenie zabezpieczenia jakie stanowi nakaz zapłaty. W piśmie zostało wykazane, że nakaz zapłaty został wydany z oczywistym naruszeniem prawa i jako taki nie może stanowić tytułu zabezpieczającego. Wskazano również na negatywne konsekwencje, które niesie zaistniała sytuacja dla Klienta. Zespół kancelarii przeprowadził dogłębną analizę orzecznictwa dzięki czemu argumentacja została poparta stosownym orzeczeniem wskazującym na podstawę prawną złożonego wniosku.

Ku naszemu zaskoczeniu, mimo oczywistych podstaw, wniosek nie został uwzględniony przez Sąd I instancji. Mając tak silne argumenty w dłoni, poparte stosownym orzecznictwem, Kancelaria postanowiła walczyć dalej. Prawnicy sporządzili zażalenie do sądu II instancji. W piśmie ponownie przedstawiono obszerną argumentację wskazującą na sprzeczność z prawem wydanego nakazu zapłaty oraz negatywne konsekwencje dla Klienta.

Po kilku tygodniach oczekiwania, nadeszła pozytywna wiadomość dla naszego Klienta. Działania podjęte przez Kancelarię odniosły spodziewany skutek, a zabezpieczenie jaki stanowi nakaz zapłaty zostało uchylone. Natychmiast wystąpiliśmy do komornika z wnioskiem o zwolnienie zajętych środków finansowych, które już trafiły z powrotem na konto naszego Klienta.

Podsumowując, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym nie stanowi niewzruszalnej podstawy zabezpieczenia roszczeń. W każdym przypadku należy podejść do sprawy indywidualnie i poszukiwać najlepszych rozwiązań w danym przypadku, a nie podążać utartymi schematami. Tak było w opisanej sprawie.  Dzięki działaniom podejmowanym przez naszych prawników Klient bardzo szybko odzyskał dostęp do środków pieniężnych, które mogły być zabezpieczone na koncie u komornika nawet przez kilka lat. Opisana sytuacja kolejny raz potwierdza też zasadę wyznawaną przez naszą Kancelarię, zgodnie z którą zawsze warto walczyć do końca.

logo-footer