Jednostki Lasów Państwowych zarządzają w imieniu Skarbu Państwa również nieruchomościami, które wpisane są do rejestru zabytków. W konsekwencji mogą one być przedmiotem transakcji sprzedaży, której należy dokonywać w tym wypadku nie tylko w oparciu o przepisy ustawy o lasach, ale również ustawy o gospodarce nieruchomościami – przewidującej specjalną bonifikatę. Jest to jedno z odstępstw od zasady, że ustawa o lasach w sposób wyłączny reguluje zasady obrotu nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Zgodnie z art.  68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami: „Ustaloną, zgodnie z art. 67, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.” Art. 67 tejże ustawy stanowi, że: „1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. 1a. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej. 2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen: 1) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości; 2) cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości; 3) cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu; 4) jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości. 3. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w  art. 37 ust. 2 i 3 cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, z zastrzeżeniem ust. 3a. 3a. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń przysługujących na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości. 4. Przepisów ust. 2-3a nie stosuje się przy zbyciu nieruchomości na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1.”

logo-footer