Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) dodaje do Kodeksu postępowania cywilnego nowy art. 1391 KPC nakładający na powoda nowe obowiązki w zakresie dostarczania pozwu i innych pism procesowych drugiej stronie.

Zgodnie z tym przepisem sąd zobowiązuje powoda do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika w następujących sytuacjach:

  1. pismo wywołuje potrzebę podjęcia obrony praw pozwanego
  2. pozwany nie odebrał pisma, które było dwukrotnie awizowane
  3. pozwany nie otrzymał w sprawie wcześniej żadnego pisma

Przepis nie ma jednak zastosowania, jeżeli pozwany odmówił odbioru pisma, bądź zostało ono wysłane na adres ujawniony w rejestrze, który w rzeczywistości jest nieaktualny ze względu na zaniechanie zgłoszenie zmian. W takich przypadkach pismo uznaje się za doręczone (fikcja doręczenia).

Paragraf drugi komentowanego przepisu stanowi, że powód w ciągu 2 miesięcy od otrzymania takiego zobowiązania powinien:

  1. złożyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika
  2. zwrócić pismo ze wskazaniem aktualnego adresu pozwanego lub
  3. zwrócić pismo wraz z dowodem, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.

W przeciwnym razie sąd może zawiesić postępowanie z urzędu.

Omawiana nowelizacja nakłada na powoda dodatkowy obowiązek ustalenia adresu pozwanego, a nawet udowodnienia, że pozwany przebywa w danej lokalizacji. Warto jednak pamiętać, że nowy obowiązek nie dotyczy sytuacji, kiedy dany podmiot zaniedbał obowiązek aktualizacji danych w rejestrze. Oznacza to, że w rzeczywistości będzie ona dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Komentowane zmiany wejdą w życie już 7 listopada 2019 r.

 

 

logo-footer