dokumenty podpis

Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy przedstawia kilka podstawowych obowiązków, nałożonych na przedsiębiorcę zajmującego się wytwarzaniem energii odnawialnej.

Przedsiębiorca, który chce rozpocząć działalność w tym zakresie powinien:

  1. spełnić warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub cieplnej
  2. uzyskać koncesje na wytwarzanie energii (obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającej na wytwarzaniu energii cieplnej w źródłach nieprzekraczających mocy do 5 MW oraz energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji i małej instalacji, a także z biogazu rolniczego i biopaliwa).
  3. uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Aby uzyskać zgodę na przeprowadzenie inwestycji, inwestor musi wystąpić do gminy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
  1. uzyskać raport o oddziaływaniu na środowisko. Raport sporządzany jest w ramach ubiegania się o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
  2. uzyskać pozwolenie na budowę (nie obejmuje budowy obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi i poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz ich otulin). Wymaga jednak zgłoszenia właściwemu organowi.

Powyżej wymieniliśmy tylko kilka podstawowych obowiązków oraz wymagań, które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorcę chcącego rozpocząć działalność w zakresie wytwarzania energii odnawialnej. Chcesz dowiedzieć się więcej czy spełniasz wszystkie niezbędne warunki? Nie wiesz jak dopełnić wszystkich formalności?

Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy, może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer