Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki?

Członek zarządu spółki z o.o. – kiedy odpowiada za zobowiązania spółki?

Zgodnie z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki z o.o. jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z o.o.

Co istotne, dokumentem pozwalającym na uznanie egzekucji przeciwko spółce za bezskuteczną jest nie tylko postanowienie komornika sądowego o umorzeniu egzekucji.

Zgodnie z orzecznictwem ustalenie przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu.

Odpowiedzialność członków zarządu – za co odpowiadają?

Należy mieć na uwadze, że do przyjęcia odpowiedzialności z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych wystarczające jest istnienie zobowiązania, w czasie sprawowania przez członka zarządu jego funkcji, a nie jego wymagalność.

Członkowie zarządu odpowiadają nie tylko za kwoty wskazane w tytule wykonawczym (tytuł wykonawczy tj. wyrok/ nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności) przeciwko spółce.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje także:

– koszty procesu;

– koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji;

– odsetki ustawowe od należności głównej.

logo-footer