W sytuacji, gdy uprawniony do spadku odrzuci spadek w całości wówczas spadek przechodzi na zstępnych, którymi są dzieci. Dziecko, jeżeli jest małoletnie, to nie może samodzielnie złożyć oświadczenia o zrzeczeniu się spadku. W sprawach o odrzucenie spadku dziecko może reprezentować rodzic.

Rodzic dziecka, aby móc złożyć w jego imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku, powinien jako jego przedstawiciel ustawowy uzyskać zezwolenie Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd małoletnich dzieci, tj. odrzucenie spadku.

Zgodnie z postanowieniu SN z dnia 25 maja 2012 r., I CSK 414/11, Monitor Prawniczy 2014, nr 20, s.1087):

„odrzucenie spadku przez małoletniego jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jego majątkiem, przedstawiciele ustawowi – zamierzający odrzucić spadek w imieniu dziecka – muszą wystąpić o zezwolenie na to do sądu opiekuńczego.”

Uzyskanie zgody sądu na złożenie w imieniu dziecka (małoletniego) oświadczenia o odrzuceniu spadku podyktowane jest w szczególności ochroną interesów małoletniego oraz szeroko rozumianą ochroną dobra dziecka, które stawiane jest ponad interesy majątkowe rodziców (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1961 r., I CO 16/61, OSNC 1963, nr 9, poz. 187).

Podstaw prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Księga czwarta. Spadki, Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku.
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
  3. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądów Najwyższego z dnia 22 maja 2018 r., sygn. akt: III CZP 102/17.
logo-footer