Otwarcie ofert - prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa PZP wprowadziła liczne zmiany dotyczące składania i otwarcia ofert. Poniżej zostaną przedstawione różnice w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji.

Termin otwarcia ofert

Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zamawiający powinien dokonać otwarcia ofert. W poprzedniej ustawie PZP otwarcie ofert następowało w tym samym dniu co składanie ofert. Obecnie ustawodawca dopuszcza, aby miała to miejsce nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający ma obowiązek poinformować o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jawność otwarcia ofert

W poprzedniej regulacji ustawodawca jasno stanowił, że czynność otwarcia ofert jest jawna (art. 86 § 1 d. PZP).

Obecna regulacja nie zawiera już takiego postanowienia. Oznacza to, że zamawiający może, ale nie musi dokonać publicznego ich otwarcia. Publiczne otwarcie ofert powinno być przewidziane w dokumentach zamówienia.

Zmiana ta jest o tyle istotna, że naruszenie jawności postępowania było często przedmiotem odwołania do KIO. W 2019 r. na skutek odwołania złożonego przez Kancelarię Prawną Krzeszewski i Partnerzy w imieniu jednego z Klientów, KIO unieważniła w całości przetarg na dostawy artykułów spożywczych o łącznej szacunkowej wartości ponad 333,5 mln zł. Przedmiotem odwołania był właśnie naruszenie zasady jawności postępowania.

Obowiązki zamawiającego przed otwarciem ofert

W dalszym ciągu na zamawiającym ciąży obowiązek poinformowania najpóźniej przed otwarciem ofert o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czynności tej zamawiający dokonuje przez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Obowiązki zamawiającego po otwarciu ofert

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Jak wynika z powyższego, czynności otwarcia ofert w nowym PZP doznała modyfikacji w zakresie terminu oraz jawności tej czynności. Znajomość zmian regulacji w zakresie czynności otwarcia ofert jest istotna pod kątem możliwości składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i zaskarżania czynności zamawiającego.

logo-footer