Przedsiębiorcy, którzy zignorują obostrzenia nie dostaną wsparcia z tarczy?

Po wyrokach uchylających kary sanepidu nałożone na otwarte lokale przedsiębiorcy na masową skalę rozważają lub postanowili wznowić swoją działalność. W odpowiedzi na te działania rząd zagroził, że firmy nie stosujące się do obostrzeń nie otrzymają pomocy finansowej. Postanowiliśmy sprawdzić, czy jest to możliwe i przeanalizowaliśmy ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oto nasze wnioski:

Jakie obostrzenia są zagrożone utratą pomocy finansowej?

 1. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
 2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
 3. czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 4. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 5. obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
 7. obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
 8. – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
 9. czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
 10. czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
 11. obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 12. obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów;
 13. obowiązek poddania się kwarantannie;
 14. miejsce kwarantanny;
 15. czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
 16. nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
 17. nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
 18. zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 19. nakaz określonego sposobu przemieszczania się;
 20. nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

Jakie rodzaje pomocy objęte zagrożone są ryzykiem utraty w razie naruszenia obostrzeń:

Przepis przewiduje, że naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności programów rządowych udzielających wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup (np. z tarczy antykryzysowej).

Niezgodność przepisu z Konstytucją RP:

Przychylamy się do panującej opinii, że obostrzenia naruszają Konstytucję RP. Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że ograniczenie praw i wolności może nastąpić tylko w ustawie oraz pod warunkiem odpowiedniej szczegółowości unormowania ustawowego, uwzględniającego dostateczną precyzję, jasność i poprawność danej regulacji oraz ścisłe i precyzyjne określenie kompetencji i działań organów państwa. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera takich informacji, przewidując ich doprecyzowanie w rozporządzeniach. A zatem nie można uznać jej za spełniające warunki określone przez TK. Tym samym, w naszej ocenie odmowa pomocy przedsiębiorcom, spełniającym warunki do jej przyznania, z powodu niestosowania się do obostrzeń, które zostały wprowadzone w sposób niezgodny z prawem jest nieuprawniona.

Zagrożenia:

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Tym samym o zwrocie otrzymanej pomocy lub jej nieotrzymaniu może zdecydować nie tyle złamanie obostrzeń, co złożenie fałszywego oświadczenia lub jego niezłożenie. Osobną kwestią jest natomiast domaganie się składania przez obywateli oświadczeń o stosowaniu się do przepisów wydanych z naruszeniem prawa.

Źródła:

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845)

logo-footer