Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) dotyczy Strony internetowej krzeszewski.com (zwanej dalej „Stroną”) prowadzonej przez Janusza Krzeszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Janusz Krzeszewski, przy Alei Niepodległości 124/5, 02-577 Warszawa (zwana dalej: „Kancelarią”) i opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.
 2. Kancelaria dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Strony, a w szczególności ich danych osobowych;
 3. Administratorem danych gromadzonych za pomocą Strony jest Kancelaria Prawna Janusz Krzeszewski z siedzibą w Warszawie (02-577), przy Al. Niepodległości 124/5, REGON 140434543, NIP 9511724399.
 4. Polityka prywatności została przyjęta przez Kancelarię w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników Strony, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Kancelaria zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom Strony realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w Sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil Użytkowanika lub wysłanie emaila do Kancelarii ze stosownym żądaniem na adres email: kancelaria@krzeszewski.com z adresu email podanego podczas rejestracji w Stronie.
 5. Strona Kancelarii jest z założenia bezpłatna i ogólnodostępna. Kancelaria może wprowadzić ograniczenia dostępowe w formie logowania, newsletterów, zakładania kont, jak również odpłatności korzystania z części niektórych Strony. Całkowity dochód uzyskany z odpłatnych części Strony przeznaczany jest na wymagane prawem opłaty administracyjne oraz działania Kancelarii.
 6. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta ze Strony Kancelarii.
 7. Korzystanie ze Strony należącej do Kancelarii i podawanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Użytkowanie Strony Kancelarii jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Kancelarię.
 8. Postanowienia z Polityki prywatności mogą być uregulowane również w innych dokumentach dotyczących zasad związanych ze Stroną należącą do Kancelarii. W takim przypadku użytkownik zostanie o tym poinformowany w Polityce prywatności na poszczególnych Stronach.
 9. Aby skontaktować się z naszą Kancelarią, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kancelaria@krzeszewski.com, poprzez tradycyjną pocztę na adres siedziby lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt” na Stronie kancelaria@krzeszewski.com.

ZBIERANIE INFORMACJI

 1. Kancelaria może gromadzić informacje o użytkowniku poprzez pobieranie danych w postaci: numeru IP Użytkowanika, rodzaju przeglądarki, używanego języka, czasie dostępu, loginu, hasła, a także innych czynności, które użytkownik dobrowolnie podejmuje w obrębie Strony prowadzonej przez Kancelarię, takich jak informacje o wyświetlanych Stronach, linkach, z których skorzystał użytkownik. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Strony, a tym samym osób z niego korzystających.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, Kancelaria stosuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, tak aby gromadzone za pośrednictwem Strony dane osobowe były bezpieczne. W szczególności Kancelaria chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.
 3. Większość danych przechowywana jest w formie elektronicznej, na wynajętym od wyspecjalizowanej firmy serwerze, komputerach biurowych, poczty e-mail, a także narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Kancelarię oraz podmioty współpracujące z Kancelarią. Część danych ze względów prawnych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.
 4. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie m.in. następujących zabezpieczeń: kontroli dostępu, stosowanie urządzeń zabezpieczających Stronę.
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Kancelarię w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Stronę kancelaria@krzeszewski.com.
 6. Kancelaria ze względów formalno-prawnych, jak również wymogów technologicznych Strony może zbierać danę od następującej grupy osób:
 • użytkowników Stron należących do Kancelarii, wyłącznie w zakresie opisanym w polityce prywatności;
 • dane subskrybentek i subskrybentów newsletterów i list mailingowych;
 • dane uczestników i uczestniczek konkursów;
 • dane osób wypełniających ankiety, kwestionariusze, formularze zamieszczane na Stronach należących do Kancelarii;
 • dane osób pracujących w mediach, które nawiążą współpracę z Kancelarią;
 • dane osób, z którymi Kancelaria kontaktować się będzie za pomocą telefonu, SMS-ów, listów;
 • dane osób kontaktujących się z Kancelarią poprzez portale społecznościowe (Facebook, Twitter, LinkedIn). W tym przypadku większość danych posiadają właściciele portali społecznościowych, z których korzystają zarówno użytkownicy, jak i Kancelaria.
 1. Dane są przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Kancelarii, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia), które Kancelaria usuwa lub zanonimizuje niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. Użytkownik każdej z ww. grup ma prawo domagać się usunięcia danych wcześniej. Wystarczy napisać swój sprzeciw na adres Krzeszewski.com.
 2. Kancelaria zapewnia, że dokłada należytych starań w zakresie ochrony prywatności, a także informacji przekazywanych przez użytkowników Strony, w szczególności ich danych osobowych.
 3. Kancelaria chroni uzyskane dane osobowe z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa przewidzianych w normach prawa polskiego i prawa międzynarodowego.
 4. Kancelaria pobiera i przetwarza uzyskane informacje oraz dane osobowe wyłącznie w celach: zapewnienia pełnej obsługi użytkowników, korzystających ze Stron należących do Kancelarii, prowadzenia wewnętrznych analiz statystycznych, mających na celu w szczególności generowanie statystyk odwiedzin naszych Stron, polepszania usług na Stronach internetowych oraz pozostałych usług Kancelarii oraz marketingu związanego z własnymi produktami oraz usługami.
 5. Kancelaria nie ujawnia danych przekazywanych przez użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez przepisy formalno-prawne, gdy ujawnienie tych danych jest konieczne, jak też podmiotom współpracującym z Kancelarią w ramach prowadzonej działalności lub funkcjonalności Stron (np. podmiotom organizującym szkolenia, firmom obsługującym e-płatności, czy też firmom oferującym usługi pocztowe, w przypadku, gdy zachodzi konieczność skorzystania z takich usług).
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do  kontroli przetwarzania jego danych osobowych, prawo dostępu do treści Swoich danych oraz ich poprawiania.

PŁATNOŚCI I DANE W FORMULARZACH

 1. Przekazanie danych osobowych Kancelarii, zamieszczanych przez użytkowników w formularzach znajdujących się na Stronie krzeszewski.com, jest dobrowolne.
 2. Dokonanie wpłat na rzecz działań Kancelarii wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Brak danych obowiązkowych uniemożliwi realizację płatności.
 3. Użytkownik sfinalizuje płatności po tym, jak zostanie przeniesiony do zewnętrznego serwisu, wyspecjalizowanego w płatnościach online, należącego do niezależnego od Kancelarii podmiotu, będącego Partnerem Kancelarii.
 4. Partnerzy mają prawo przetwarzać dane Użytkowników przekazywane przez naszą Kancelarię wyłącznie w ramach wykonania prac opisanych w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią a Partnerem Kancelarii, z poszanowaniem przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych.
 5. Wypełniając dane w formularzach, jak również dokonując wpłat, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię podanych przez niego danych osobowych w Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.

POLITYKA COOKIES

1.       Strona internetowa prowadzona przez Janusza Krzeszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Janusz Krzeszewski, przy Alei Niepodległości 124/5, 02-577 Warszawa (zwana dalej: „Kancelarią”) może wykorzystywać technologię „cookies” (tzw. ciasteczka). Są to dane informatyczne (w głównej mierze pliki tekstowe), przeznaczone do korzystania ze Stron internetowych. Zawierają m.in. nazwę Strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer, czas przechowania. Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowanika, np. na jego komputerze.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkowanika pliki cookies, a także uzyskującym dostęp do nich jest operator Strony i zarazem administrator danych:  Janusz Krzeszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Janusz Krzeszewski
 2. Pliki cookies mają na celu: zoptymalizowanie zawartości Strony Kancelarii do indywidualnych preferencji Użytkowanika, tworzenia wewnętrznych statystyk Stron Kancelarii, dzięki czemu możliwe będzie modernizowanie Strony zgodnie z potrzebami użytkowników, utrzymywanie sesji Użytkowanika Strony, np. przy zalogowaniu albo wypełnieniu niektórych formularzy niewymagających logowania.
 1. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkowanika. Nie wpływają również na oprogramowanie zawarte na tym urządzeniu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego lub ograniczyć stosowanie plików cookies.
 3. Ograniczenia używania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Kancelarii.
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowanika mogą być również wykorzystane przez współpracujących z operatorem Stron reklamodawców oraz partnerów. Działania te mają na celu wyłącznie optymalizację usług dla Użytkowanika, jak również muszą odbywać się w zakresie działań statutowych Kancelarii.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w „Pomoc”, znajdującym się w menu przeglądarki internetowej Użytkowanika.
 3. Kancelaria informuje, że Strona może zawierać odnośniki lub linki do innych Stron www, które mogą stosować inną politykę i praktykę niż ta, która jest przyjęta przez Kancelarię.
 4.  Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych Stronach, dbając jedynie o staranny dobór Partnerów Kancelarii.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie pytań dotyczących polityki prywatności Kancelarii prosimy o kontakt na adres: kancelaria@krzeszewski.com

Ta wersja polityki prywatności została opublikowana 4.04.2019 r.

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.

The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

[cookie_audit columns=”cookie,description” heading=”The below list details the cookies used in our website.”]

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.