Rozwód następuje w sytuacji, gdy więź duchowa, fizyczna i ekonomiczna między mężem a żoną przestaje istnieć i taka sytuacja jest nieodwracalna (tzw. trwałość rozkładu pożycia). Jakie są rodzaje rozwodu? Co musi zawierać pozew o rozwód?

Rozwód bez orzekania o winie i rozwód z orzekaniem o winie

Sąd może orzec:

– rozwód bez orzekania o winie;

– rozwód z orzekaniem o winie.

Rozwód bez orzekania o winie ma miejsce, gdy małżonkowie złożą do sądu zgodny wniosek i wówczas rozwód następuje za porozumieniem stron. Drugą możliwością rozwodu bez orzekania o winie jest sytuacja, w której sąd nie ma – na podstawie zgromadzonych dowodów – możliwości ustalenia, która ze stron poniosła winę.

Rozwód z orzekaniem o winie ma miejsce wówczas, gdy przynajmniej jeden z małżonków doprowadził do rozwodu. Wówczas sąd ogłasza rozwód z orzekaniem o winie jednego małżonka. Wyłączna wina jednego partnera oznacza, że musi być on w 100% procentach odpowiedzialny za ten stan. Jeżeli drugi z małżonków zawinił choćby w niewielkim, kilkuprocentowym stopniu, wówczas sąd zdecyduje o rozwodzie z orzekaniem o winie obojga małżonków.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie – pozew o rozwód bez orzekania o winie

Jak napisać pozew o rozwód? Co ma zawierać pozew o rozwód? – te pytania bardzo często zadają zainteresowani.

Pozew jest pismem procesowym, którego złożenie rozpoczyna proces cywilny. Musi zatem spełniać odpowiednie wymogi. Pozew można podzielić na trzy części:

– formalne dane podstawowe pozwu (kto chce? od kogo chce?);

– żądania zawarte w pozwie (jakiej formy rozwodu chce powód? czego dokładnie chce?);

– uzasadnienia żądań zawartych w pozwie (na jakiej podstawie powód ma takie żądania?);

Formalne dane podstawowe pozwu

Należy napisać:

– imię i nazwisko powoda (osoby składającej pozew) oraz pozwanego;

– pełen adres zamieszkania powoda oraz pozwanego;

– obowiązkowo PESEL powoda oraz ew.ewentualnie PESEL pozwanego;

– datę napisania pozwu;

– oznaczenie sądu właściwego dla danej sprawy;

– dane pełnomocników (jeżeli zostali ustanowieni).

Żądania zawarte w pozwie – są informacjami dla sądu, o co powód będzie się starać podczas procesu. Należy w tym miejscu pamiętać o:

– określeniu  oczekiwanej formy  rozwodu, tj. rozwodu bez orzeczenia o winie, czy też rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka;

– określeniu zakresu i zasad władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem każdy z rodziców ma jednakowe prawa i obowiązki, zatem zarówno matka, jak i ojciec mają prawo do sprawowania władzy nad dzieckiem, przeciwne ustalenia mogą zostać dokonane przez sąd;

– zobowiązaniu pozwanego do wypłacenia alimentów na nieletnie dziecko i drugiego małżonka (o ile zaistniała taka konieczność). Ponadto w tym miejscu należy określić wysokość alimentów (poprzez podanie konkretnej kwoty), która ma pokryć niezbędne potrzeby;

– określeniu zasad kontaktów rodziców z dziećmi. Ojciec i matka mają takie samo prawo do kontaktów z dzieckiem, zanim ureguluje to sąd powinni współdziałać dla dobra dziecka. Żaden z rodziców nie powinien narzucać drugiemu swojej woli, co do kontaktów z dziećmi – konieczne jest tu porozumienie. Jeżeli rodzice nie będą w stanie zgodnie ustalić przebiegu kontaktów, zadecyduje o tym sąd;

– opcjonalnie wniosek o podział majątku wspólnego małżonków;

– ewentualnym określeniu zasad dalszego wspólnego korzystania z mieszkania (o ile taka sytuacja ma miejsce);

– ewentualnym zamieszczeniu informacji o dopuszczeniu świadków, którzy będą zeznawać podczas procesu (w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie).

Uzasadnienie żądań zawartych w pozwie. Powód (małżonek wszczynający postępowanie rozwodowe) zamieszcza w tym miejscu informacje opisujące przebieg małżeństwa, wykazujące trwały i zupełny rozpad więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej, oraz uzasadnienie dla składanych żądań. Twierdzenia należy poprzeć stosownymi dowodami (np. akty, zaświadczenia, opinie biegłych).

Podstawowe informacje, jakie powinny się znaleźć w tej części pisma to:

– data oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego (do pozwu należy dołączyć odpis aktu ślubu);

– data urodzenia/wiek małoletnich dzieci (do pozwu dołączamy odpis aktu ślubu);

– miejsca pracy wraz z zarobkami powoda i pozwanego (do pozwu dołączamy zaświadczenie o zarobkach);

–    wykaz powodów, przez które nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (na które małżonek pozywający posiada stosowne dowody);

– personalia świadków, którzy mają składać zeznania.

Należy pamiętać, że do pozwu należy dołączyć:

– odpis pozwu (czyli tak naprawdę kopię pisma wraz z załącznikami, które sąd prześle drugiemu małżonkowi);

– załączniki (np. pozostałe materiały dowodowe);

– dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu – 600 zł.

W postępowaniu rozwodowym dowód mogą stanowić np.:

– zeznania małżonków;

– zeznania świadków;

– opinie biegłych;

– oględziny;

– dokumenty;

– fotokopie, płyty, nagrania i inne formy utrwalające dźwięk i obraz;

– smsy, korespondencja mailowa.

Koniecznie: pozew należy podpisać własnoręcznie! Inaczej nie będzie spełniał wymogów formalnych.

Sprawę o rozwód rozstrzyga sąd okręgowy (wydział cywilny), właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich ma w tym okręgu jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku, gdy małżonkowie starający się o rozwód nie mieszkają razem, wówczas właściwym jest sąd adekwatny do miejsca zamieszkania pozwanego.

Zazwyczaj proces o rozwód bez orzekania o winie trwa dużo krócej (1-2 rozprawy). Proces z orzekaniem o winie trwa dłużej, zależnie od wielu czynników, np.: ilości zgromadzonego materiału dowodowego, stopnia skomplikowania sprawy, czy nawet dyspozycyjności świadków.

Autor: Radca prawny Janusz Krzeszewski

Szukasz doświadczonej kancelarii zajmującej się tematyką rozwodową? Chcesz dowiedzieć się o przysługujących prawach małżonków i zasadach związanych z rozwodami? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy pomaga zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer