Przejście dla pieszych. Piesi na przejściu

Ustawa zmieniająca od 1 czerwca 2021 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450) wprowadziła szereg głośnych zmian, które mają zastosowanie zarówno do kierowców jak i pieszych. Poniżej opisujemy aktualne przepisy.

Prawo o ruchu drogowym. Przechodzenie przez jezdnię – kto ma pierwszeństwo?

Znowelizowane przepisy doprecyzowują, że pieszy ma pierwszeństwo nie tylko kiedy znajduje się już na przejściu na pieszych (tak było dotychczas), ale również, kiedy dopiero na nie wchodzi. Co istotne pierwszeństwo nie dotyczy tramwajów.

Należy jednak pamiętać, że pierwszeństwo nie daje prawa pieszemu do wkroczenia na jezdnię bez sprawdzania, czy jest to bezpieczne. Również w tym zakresie przepisy zostały doprecyzowane. Artykuł 13 Prawa drogowego stanowi, że pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz (…) korzystać z przejścia dla pieszych.

W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że

„jednej strony pieszy będący na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, zaś z drugiej strony ma zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. (…) Taka konstrukcja ma na celu w jeszcze większym stopniu zagwarantować kierującemu możliwość właściwej reakcji – kierujący (…) ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu, zaś z drugiej strony nie można mu postawić zarzutu, gdy tego nie uczynił, jeżeli nie miał takiej możliwości”.

Prawo o ruchu drogowym. Telefon na przejściu dla pieszych. Jakie zasady?

Kolejną istotną zmianą jest uregulowanie wprost zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię czy torowisko. Zakaz obejmuje wyłącznie sytuację, gdy korzystanie z ww. urządzeń prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Tym samym korzystanie z telefonu, w sytuacji, gdy nie stwarza zagrożenia na drodze, nie powinno być karane.

Minimalne odstępy między pojazdami

Nowelizacja ostateczne uregulowała, ile powinien wynosić minimalny odstęp między pojazdami. Zarówno na autostradzie, jak i drodze ekspresowej odstęp między pojazdem, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu powinien być nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Powyższe nie dotyczy manewru wyprzedzania.

Krytycy regulacji podnoszą, że służby nie mają możliwości zweryfikowania, czy odstęp jest prawidłowo zachowany, gdyż nie posiadają odpowiedniego sprzętu. Prawidłowe ocenienie odległości może nastręczać problemy również samym kierowcom.

Prawo o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość na obszarze zabudowanym

Po raz kolejny zmianie uległ przepis dotyczący dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym. Poprzednio był on uzależniony od godzin, w jakich pojazd się poruszał. Po godzinie 23 dozwolona prędkość była większa i wynosiła 60 km/h. Obecnie bez względu na godzinę obowiązuje dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym wynosząca 50 km/h, zaś w strefie zamieszkania 20 km/h.

Prawo o ruchu drogowym. Obowiązek kierujących pojazdem i tramwajem podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych

Ostatnia nowelizacja wchodząca w czerwcu b.r. nakazała kierującym zbliżając się do przejścia dla pieszych zmniejszyć prędkość. Ma to zapewnić, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić mu pierwszeństwa. Analogiczny obowiązek został nałożony na kierowniczych tramwaju.

Zmiany weszły w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

logo-footer