Prawo własności warstwowej

W związku z pojawieniem się pomysłu nad wprowadzeniem zmian w kodeksie cywilnym polegających na wprowadzeniu nowego ograniczonego prawa rzeczowego na cudzej nieruchomości tzw. własności warstwowej, postanowiliśmy wyjaśnić na czym polegać miałaby zmiana.

Co to jest tzw. własność warstwowa?

Jest to nowa instytucja prawa cywilnego znana w innych Państwach na zachodzie Europy np. Niemczech czy Francji, która dawałaby możliwość oderwania własności niektórych obiektów położonych nad albo pod gruntem, poprzez nadanie im statusu odrębnej nieruchomości.

Jest to duża zmiana w szczególności dla właścicieli nieruchomości, ponieważ w obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 46 kodeksu cywilnego przez nieruchomość rozumiane są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Własność gruntu rozciąga się zatem na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Czyli właściciel działki jest równocześnie właścicielem wybudowanej na niej nieruchomości.

Co się zmieni? Jak to wpłynie na prawo budowlane?

Planowana zmiana ma na celu umożliwienie korzystania z gruntu z jednoczesnym istnieniem odrębnej własności budynków lub innych urządzeń trwale z gruntem związanych – co to oznacza w praktyce? Wprowadzona zmiana m.in. umożliwi zabudowę terenów nad torami i dogęszczenie miast.

Cel zmiany obowiązujących przepisów?

Uzasadnieniem dla dokonania zmiany, jest argument niewykorzystanej przestrzeni w szczególności w dużych aglomeracjach miejskich. Chodzi np. o tereny nad liniami kolejowymi, które są bardzo atrakcyjne, ale na których przeprowadzenie inwestycji w zabudowę jest trudne, a wręcz niemożliwe. Zmiana przepisów pozwoliłaby np. na ich sprzedaż bądź zagospodarowanie przez inny podmiot.

logo-footer