Prawo zamówień publicznych

Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy przygotowała dla Państwa opracowanie kilku najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Prawo zamówień publicznych 2021 – ochrona wynagrodzenia wykonawcy w razie wzrostu cen

Ustawa wprowadza obowiązek zamieszczenia w umowie klauzul waloryzacyjnych na wypadek zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to umów o roboty budowlane lub usługi zawartych na okres powyżej 12 miesięcy.

Podstawa prawna: 439 PZP

Prawo zamówień publicznych 2021 – zakaz wprowadzania klauzul abuzywnych

Nowe PZP stanowi, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

  • odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
  • naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
  • odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
  • możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Podstawa prawna: art. 433 PZP

Prawo zamówień publicznych 2021 – większa ochrona podwykonawców

Nowa ustawa wprowadza nie znaną dotychczas regulację, która zabrania wykonawcom zawierania w umowach z podwykonawcami postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. Powyższe dotyczy postanowień w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia.

Podstawa prawna: art. 463 PZP

Prawo zamówień publicznych 2021 – nacisk na efektywność

Regulacja zobowiązująca zamawiającego do uzyskania najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 2 PZP

Prawo zamówień publicznych 2021 – utworzenie sądu zamówień publicznych

Sąd Okręgowy w Warszawie jako sąd zamówień publicznych staje się władny do rozpatrywania skarg na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania.

Podstawa prawna: art. 580 PZP

logo-footer