Prawo zamówień publicznych. Procedura odwrócona.

Procedura odwrócona polega na tym, że zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i oceny ofert pod kątem wystąpienia okoliczności skutkujących odrzuceniem oferty, a dopiero później dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dzięki zastosowaniu procedury odwróconej zamawiający bada pod kątem spełnienia kwalifikacji podmiotowej, tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Bez zastosowania tego trybu zamawiający już na samym początku postępowania miałby obowiązek zbadania wszystkich wykonawców. Niewątpliwie jest to duże uproszczenie dla zamawiającego, ale również dla wykonawców, którzy nie muszą składać środków podmiotowych wraz z ofertą.

Prawo zamówień publicznych. Kiedy może być zastosowana procedura odwrócona?

Procedura odwrócona może być zastosowana wyłącznie, jeżeli zamawiający przewidział to w SWZ. Co więcej, możliwość zastosowania tej procedury ustawodawca przewidział tylko w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego. Przepisy te nie są stosowane w tzw. postępowaniach krajowych (powyżej 130 tys. zł).

Prawo zamówień publicznych. JEDZ w procedurze odwróconej

W procedurze odwróconej zamawiający może postanowić, że wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ. Zamawiający musi jednak przewidzieć w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

logo-footer