Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji można wykonywać dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Rejestr prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wpisowi do rejestru podlega przedsiębiorca, który zamierza wytwarzać energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w ramach prowadzonej działalności, która jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców. Co istotne, brak wpisu w rejestrze obwarowany jest sankcją do 1000,00 zł.

Co to jest mała instalacja?

Zgodnie z art. 2 pkt. 18 ustawy o z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii przez małą instalację rozumie się  instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną  do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Gdzie złożyć wniosek?

Prezes URE dokonuje wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji na podstawie wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Wniosek można złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki, bądź za pośrednictwem poczty. Co ważne, Przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać wpis w rejestrze?

  1. Posiadanie statusu przedsiębiorcy
  2. Brak zaległości podatkowych, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
  3. Brak prawomocnego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji.
  4. W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku:
  • brak wykreślenia z rejestru wytwórców energii w małej instalacji z powodu naruszenia przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności
  • brak wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność prowadzona była po tym, jak Urząd Regulacji Energetyki nie odpowiedział w ciągu 14 dni na złożony wniosek w wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak złożyć wniosek o wpis do rejestru? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy, może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer