Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Jak i czy intercyza wpływa na sprawy związane z dziedziczeniem? Czy podpisanie intercyzy wyłącza jednego z małżonków z grona spadkobierców? W artykule „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie” odpowiadamy na te pytania.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie. Co to jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielnością majątkową nazywamy umowę, jaką zwierają małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Dzięki niej określony zostanie majątek każdego z małżonków, którym będą dysponować zgodnie z postanowieniami w umowie. Jest to zatem zaprzeczenie tzw. wspólności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie. Czy małżonek dziedziczy mimo intercyzy?

Wspólność czy też rozdzielność majątkową małżonków nie ma znaczenia przy dziedziczeniu. Mąż dziedziczy po żonie, a żona po mężu ze względu na małżeńską relację, a nie status ich majątków.

Intercyza nie przeszkadza zatem w podziale spadku, a nawet usprawnia ten proces. W przypadku rozdzielności majątkowej, dziedziczeniu podlega wyłącznie ten majątek osobisty, który należał do zmarłego małżonka. Dzięki zapisom zawartym w intercyzie nie będzie majątku wspólnego, chyba że małżonkowie nabyli prawa lub rzecz (dom, działka, samochód) jako współwłaściciele. Wówczas majątek wspólny będzie polegał tzw. działowi spadku i zostanie od rozdysponowany między żyjącego małżonka oraz pozostałych spadkobierców.

W przypadku wspólności majątkowej do działu spadku wejdzie połowa majątku wspólnego małżonków, która zostanie ustalona (nie jest to prosty proces) w ramach dokonywania działu spadku.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie. Rozdzielność a otrzymanie spadku

Małżonkowie mogą posiadać rozdzielność majątkową i jednocześnie być spadkobiercami, np. odziedziczyć spadek po rodzicach. Komu w takiej sytuacji przypada ów spadek?

Intercyza nie ma znaczenia w przypadku dziedziczenia spadku po rodzicach czy dziadkach. Zaznaczmy, że wspólność majątkowa również. Otrzymany przez jednego z małżonków spadek wchodzi wyłącznie do majątku osobistego (nie zaś do wspólności majątkowej).

Art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyraźnie zaznacza, które z form nabycia praw majątkowych trafiają do majątku osobistego małżonków. Są to prawa lub przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia, darowizny lub zapisu. Sytuacja ta może ulec zmianie, jeśli spadkodawca dokona stosownych zapisów np. w testamencie (czyli np. ojciec nie przekaże części swojego majątku wyłącznie córce, ale uzna, że powinien on trafić do majątku wspólnego córki i jej męża). Jeżeli małżonkowie mają rozdzielność majątkową, wówczas nie można mówić o wspólności majątkowej, a zatem spadkodawca w takim momencie musi wskazać małżonka swojego spadkobiercy (np. męża córki) jako kolejnego spadkobiorcę.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie. Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie długów

Intercyza pozwala nie tylko na określenie majątków małżonków, ale także chroni dobra każdego z nich przed negatywnymi konsekwencjami długów, jakie zaciągnął partner. Do czasu. Po śmierci jednego z małżonków, drugi z nich podlega zasadom dziedziczenia, które uniemożliwiają odseparowanie długów od majątku.

Artykuł „Dziedziczenie długów”

Oznacza to, że żyjący małżonek w ciągu 6 miesięcy od dnia zostania spadkobiercą, musi zdecydować się czy przyjmuje spadek z jego konsekwencjami czy też odrzuca spadek. Warto zaznaczyć, że konsekwencje mogą być określone. Żyjący małżonek może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiada wtedy za długi do wartości spadku) lub przyjąć spadek wprost (odpowiada za długi spadkowe bez żadnego ograniczenia).

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – korzyści

Informowaliśmy już, że intercyza nie wyklucza dziedziczenia. Może natomiast ułatwić przygotowanie przez małżonków testamentu. Dzięki rozdzielności majątkowej możliwe jest np. wyłączenie z dziedziczenia spadkobierców, których małżonkowie nie chcieliby umieszczać (np. dzieci czy wnuków jednego z małżonków, pochodzących z innego małżeństwa).

Dzięki rozdzielności majątkowej, po śmierci jednego z małżonków, majątek małżonków będzie lepiej chroniony (dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy jeden z małżonków zarabiał znacznie więcej od drugiego). W przypadku śmierci jednego z małżonków i wspólności majątkowej, połowa majątku zostania rozdzielona między żyjącego małżonka i dzieci.

Intercyza zatem może usprawnić procesy spadkowe po śmierci małżonków, o czym warto pomyśleć zawczasu.

logo-footer