Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Firmy muszą przekazywać informacje o schematach podatkowych do Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek ten funkcjonuje od 1 stycznia 2019 roku. Głównym celami wprowadzenia tych norm jest walka z procederami wyłudzeń podatkowych, jak również ograniczanie agresywnej optymalizacji podatkowej.

Obowiązek obejmuje informowanie o wszelkich rozwiązaniach, w wyniku których potencjalnie może dojść do osiągnięcia przez przedsiębiorców jakiejkolwiek korzyści podatkowej (czyli nawet, gdy do takiej korzyści nie dochodzi).

Czym jest schemat podatkowy?

Ustawa uznaje schemat podatkowy za uzgodnienie, które:

  1. a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
  2. b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
  3. c) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów, podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.

Schemat podatkowy – na kim spoczywa obowiązek raportowania?

Do raportowania schematów podatkowych ustawa zobowiązuje:

  1. promotora, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w szczególności doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej doradzającego klientom, również w przypadku gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia;
  2. korzystającego, czyli osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia;
  3. wspomagającego, tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności biegłego rewidenta, notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub dyrektora finansowego, bank lub inną instytucję finansową, a także ich pracownika, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

W jakim terminie należy przekazać informację o schemacie podatkowym?

Generalnie, ordynacja podatkowa zobowiązuje do przekazania informacji w terminie 30 dni od dnia następującego po udostępnieniu schematu podatkowego, przygotowaniu schematu podatkowego do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego przez korzystającego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się czy zmiana przepisów wpłynie na Twoją sytuację, skontaktuj się z Kancelarią Krzeszewski i Partnerzy.

logo-footer