Pierwszy z obowiązujących terminów to termin złożenia wniosku o szacowanie szkody. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania. W praktyce oznacza to, że szkoda winna być zgłoszona w jak najkrótszym odstępie czasu od jej wystąpienia (czy też zauważenia). Ma to przykładowo znaczenie w przypadku szkód wiosennych, gdyż postępująca w szybkim tempie wegetacja roślin może znacznie utrudnić a niekiedy nawet uniemożliwić prawidłowe oszacowanie. Niejednokrotnie występują równocześnie na uprawie różne czynniki wywołujące szkodę, które w miarę upływu czasu są coraz trudniejsze do wyodrębnienia. Dlatego także i z tej przyczyny korzystnym jest szybkie zawiadomienie o szkodzie i niezwłoczne jej oszacowanie. Sugeruje się, by przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, którzy zauważyli szkodę poinformowali właściciela uprawy o jej wystąpieniu, celem oficjalnego zgłoszenia szkody.

Oględzin uprawy należy dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o szacowanie szkody.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody o planowanej dacie dokonania oględzin uprawy w terminie 3 dni od otrzymania wniosku o szacowanie.

Poszkodowany ma obowiązek zawiadomić dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego w formie pisemnej o planowanym sprzęcie (zbiorze) uprawy w terminie 7 dni przed zamierzonym zbiorem uprawy.

Szacowania ostatecznego w uprawach rolnych dokonuje się bezpośrednio przed dokonaniem sprzętu (zbioru) uprawy, najpóźniej w dzień sprzętu (zbioru) uprawy, a w przypadku szkód: wyrządzonych w płodach rolnych, wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz skód powstałych i zgłoszonych bezpośrednio przed zbiorem uprawy – w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o szacowanie.

Przedstawiciel gminy zawiadamia poszkodowanego oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody o planowanej dacie dokonania szacowania ostatecznego uprawy w terminie 3 dni od otrzymania informacji od poszkodowanego o planowanej dacie zbioru uprawy, a w przypadku szkód: wyrządzonych w płodach rolnych, wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz skód powstałych i zgłoszonych bezpośrednio przed zbiorem uprawy – w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku o szacowanie.

Protokoły dokumentujące czynności oględzin oraz szacowania ostatecznego winy zostać sporządzone niezwłocznie po zakończeniu tych czynności. Terminu “niezwłocznie” nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin “niezwłocznie” oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu oraz charakteru danej czynności. Należy przyjąć, iż „niezwłocznie” oznacza obowiązek sporządzenia protokołu w jak najkrótszym możliwym czasie w danej sytuacji.

Poszkodowany oraz dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego mogą złożyć odwołanie od ustaleń protokołu oględzin oraz protokołu szacowania ostatecznego w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Nadleśniczy (lub odpowiednio dyrektor):

  • dokonuje oględzin uprawy (lub odpowiednio ostatecznego szacowania) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania;

  • informuje o terminie czynności członków zespołu szacującego, a także przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej (na wniosek członka zespołu szacującego) w terminie 3 dni od daty otrzymania odwołania;

  • wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów.

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od dnia:

  • sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, pod warunkiem, że nie złożono odwołania od ustaleń szacowania szkody; wniesienie odwołania wstrzymuje wypłatę odszkodowania;

  • doręczenia decyzji nadleśniczego w sprawie odszkodowania, wydanej w ramach procedury odwoławczej.

Poszkodowany i dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji ustalającej wysokość szkody może wnieść powództwo do sądu powszechnego w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia decyzji.

logo-footer