Odpowiedzialność za błąd medyczny spoczywać może na różnych podmiotach. W przypadku lekarzy prowadzących prywatną praktykę lekarską i świadczących usługi komercyjne osobą odpowiedzialną za błąd medyczny będzie sam lekarz. Odpowiadać on będzie także za pracujący tam personel. Podstawą odpowiedzialności będzie tu odpowiedzialność kontraktowa w zbiegu z odpowiedzialnością deliktową. W przypadku wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ podstawą odpowiedzialności…

Odpowiedzialność za błąd medyczny wiązać się rzecz jasna może z konsekwencjami finansowymi: odszkodowaniem za szkodę lub zadośćuczynieniem za krzywdę. Szkodą w znaczeniu powszechnie przyjętym w doktrynie jest trwały uszczerbek majątkowy, który nastąpił wbrew woli poszkodowanego, w prawnie chronionych interesach, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem dóbr, jaki istniał i jaki mógłby się w normalnej kolei rzeczy wytworzyć,…

Odpowiedzialność karna lekarza to jedna rzecz, odpowiedzialność za błąd medyczny na gruncie prawa cywilnego to rzecz odrębna. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej za błąd medyczny Aby mówić o odpowiedzialności cywilnej za błąd medyczny w pierwszej kolejności należy wykazać, że określone zachowanie (działanie lub zaniechanie) było bezprawne. Bezprawność, zwaną również winą w znaczeniu obiektywnym, będziemy w tym wypadku rozumieć jako niedochowanie reguł ostrożności, które…

Błąd medyczny oznacza nieumyślne działanie, które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, a także do narażenia zdrowia i życia. Z kategorii tej wyłączone są natomiast działania umyślne, mające na celu uszkodzenie ciała lub śmierć. Nie oznacza to oczywiście wyłączenia odpowiedzialności w ogóle. Sprawca może odpowiadać wówczas np. za zabójstwo. Chodzi jedynie o to, że…

Poniżej przedstawiamy przykłady błędów medycznych z którymi najczęściej można spotkać się w praktyce: nieprawidłowa ocena symptomów schorzenia; niewykonanie niezbędnych lub dodatkowych badań pomimo istnienia takiej możliwości; błędna terapia lekowa; podjęcie się leczenia przy braku kompetencji lub braku niezbędnego sprzętu; nieprzeprowadzenie zabiegu medycznego w odpowiednim czasie; błąd w identyfikacji chorego; pozostawienie ciała obcego w ciele po…

Błąd organizacyjny Błąd organizacyjny związany jest natomiast z nieprawidłową organizacją pracy, która doprowadziła do negatywnych skutków dla pacjenta. Przykładami takich błędów mogą być: zaginięcie karty obserwacyjnej pacjenta czy też niewłaściwe prowadzenie dokumentacji anestezjologicznej. Pod pojęciem błędu organizacyjnego możemy rozumieć także zaniechania logistyczne prowadzące do braków odpowiednich leków czy sprzętu medycznego. W przypadku tego rodzaju błędu…

Błąd diagnostyczny polega na niewłaściwym rozpoznaniu schorzenia lub jego braku u pacjenta. Może on polegać na stwierdzeniu, że pacjent jest zdrowy, podczas gdy trapi go choroba (błąd negatywny), na uznaniu pacjenta za chorego w sytuacji, gdy jest on zdrowy (błąd pozytywny) czy też na niewłaściwym rozpoznaniu choroby (błąd mieszany). Ten ostatni przypadek jest najczęstszy w…

Błąd lekarski – (lege artis) jest to czynność (lub zaniechanie) niezgodne z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Polega na naruszeniu przez medyka zasad ostrożności obowiązujących przy czynnościach lekarskich, reguł związanych z ich przeprowadzeniem. Może dotyczyć zarówno diagnozy, terapii, jak i rehabilitacji. Postępowanie takie, obiektywnie sprzeczne z obowiązującymi zasadami postępowania medycznego stanowi błąd medyczny w…

logo-footer