Odwołanie do KIO jest środkiem ochrony prawnej przysługującym wykonawcom na nieprawidłowe działanie zamawiającego. Poniżej zostanie omówiona procedura wnoszenia odwołania do KIO. Odwołanie do KIO. Jakie czynności zamawiającego mogą zostać zaskarżone do KIO? Ustawa PZP przewiduje możliwość wniesienia odwołania na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy…

logo-footer