Skutki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sąd wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym orzeka, że pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty (art. 491 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku, gdy nakaz zapłaty został wydany na podstawie…

Od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym można wnieść zarzuty, które wstrzymują prawomocność orzeczenia. Po wniesieniu zarzutów sąd, który wydał zaskarżony nakaz zapłaty musi ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę. Podmiotami uprawnionymi do wniesienia zarzutów są: pozwany, interwenient uboczny po stronie pozwanego, prokurator, inny organ działający na takich samych zasadach jak prokurator, właściwa organizacja pozarządowa. Zarzuty…

W postępowaniu nakazowym sprawa rozpoznawana jest na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Jak widać postępowanie to ma charakter fakultatywny. Powód nie musi zgłaszać wniosku. Jeżeli wniosek nie zostanie zgłoszony, sąd rozpozna sprawę postępowaniu zwykłym lub postępowanie upominawcze, które prowadzone jest z urzędu (bez potrzeby zgłaszania wniosku). Pozew można wnieść do sądu właściwości ogólnej albo…

Testamentów wzajemnych nie należy mylić z testamentem wspólnym. Funkcjonowanie testamentów wspólnych, czyli takich, które zawierają rozporządzenia więcej jak jednego spadkodawcy, jest w polskim porządku prawnym zakazane z uwagi na treść art. 942 kc. Testament, w którym dokonuje się rozporządzenia majątkiem przez więcej jak jednego spadkobiercę jest bezwzględnie nieważny i traktuje się go tak, jakby w…

W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw sądowych pojawiło się ciekawe zagadnienie dotyczące tego, czy kupujący może wybrać stos drewna, z którego wydana zostanie mu zakupiona przez niego partia drewna. W całej sprawie nie tyle chodziło o wyegzekwowanie niewielkiej kary umownej, ale o wypracowanie zasady, obowiązującej w takich przypadkach. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco…

Nadleśniczowie są ustawowo zobowiązani do rozpatrywania odwołań w sprawie szkód łowieckich. Ostatnio w jednym z Nadleśnictw doszło do sytuacji, w której poszkodowany rolnik zwrócił się o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkody łowieckiej. W związku z tym nasunęło się pytanie czy przeprowadzenie mediacji w takim postępowaniu jest możliwe? Zgodnie z art. 49a ust. 1 ustawy Prawo…

logo-footer