Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego coraz częściej odbywają się w ramach tzw. procedury odwróconej. Procedura ta ma za zadanie usprawnić postępowanie. Wykonawcy często mają jednak wątpliwość jaką datą powinny być opatrzone dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Artykuł 126 PZP stanowi: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w…

Procedura odwrócona polega na tym, że zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i oceny ofert pod kątem wystąpienia okoliczności skutkujących odrzuceniem oferty, a dopiero później dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dzięki zastosowaniu procedury odwróconej zamawiający bada pod kątem spełnienia kwalifikacji…

logo-footer